">In english

Västerhaninge centrum

Stadsbyggnadsstrategi och strukturplan för centrala Västerhaninge

Nyréns blev i våras inbjudna att delta i parallella uppdrag för utveckling av centrala Västerhaninge söder om Stockholm. Bakom idén till tävlingen stod markägare SBB som tillsammans med Haninge kommun formulerade tävlingsuppgiften.

Läs mer

Vårt förslag grundar sig på en analys av platsen där närhet i olika skalor fått ge uttryck för Västerhaninges nya rumsliga struktur och innehåll. Att skapa förutsättningar för ett härligt vardagsliv, goda boendekvaliteter, fest och sköna stadsrum var grunden i alla aspekter av förslaget. Strukturen är uppbyggd kring ett förtydligande av Västerhaninges historiska offentliga platser som länge bidragit till att skapa ortens sammanhang. Den fina stationsparken, kyrkogården och stationsområdet knyts på ett elegant sätt samman till en integrerad helhet med Västerhaninges befintliga mötesplatser och stråk. Centralt i förslaget finns det nya torget, en solig plats där alla funktioner maximeras i syfte att skapa i ett nytt attraktivt stadsrum för alla.

Västerhaninges historia sträcker sig ända tillbaka till stenåldern då människor började ströva omkring i trakten för att jaga och fiska. I takt med ett tilltagande odlingsintresse permanentades bosättningarna så sakteliga och Västerhaninge var ett faktum. Långt senare, kring förra sekelskiftet, bidrog den nya Nynäsbanan till att orten upplevde ett kraftigt uppsving av nya bostäder och verksamheter. Nu när satsningen på järnvägen och pendeltågstrafiken åter tagit fart, i och med nya Citybanan, kan Västerhaninge på nytt ta del av de kvaliteter som en utökad region med större närhet innebär.

Projekttyp
Fakta
Team
Gustav Karlsson, stadsplanerare, Mattias Eklund, antikvarie, Petra Lindeqvist, landskapsarkitekt, Ellen Landén, arkitekt.
År
2017