">In english

Värtantorget och Värtanparken

Med de rester av landskap som finns på platsen har Nyréns skapat en park och ett torg som blir stadsdelens viktigaste offentliga rum. Rummet i sig är omgivet av en grön ram med stora träd vilket ger en intim atmosfär. Här finns plats för torg, lekplats, skridskobana och rejält med sittplatser. Skyfallsregnet tas om hand i en ränna som stadsdelens barn kan leka i. 

Läs mer

Värtanparken sträcker sig från Värtantorget ner mot kajen vid Lilla Värtan mitt i stadsdelen. Parken hålls samman rumsligt av träd, planteringar och pergolastrukturer av stål. Den består av en del som är en lekplats och en del som har klassiska parkfunktioner som upplevelser av växter, umgänge, picknik och avskildhet. Det är en samlingsplats för alla.

Förslaget utgår från de rester av landskap som finns på platsen. Det är dels den utlöpare av berget där oljecisternerna tidigare varit placerade. Det andra är de plana ytor som en gång skapades för hamnverksamheten. Berghällen är en rest som sågas fram i periferin mot gatorna. Berget kan användas som en yta för lek. De plana ytorna i parken skålas ut svagt i förhållande till de omgivande gatorna. Rummet kring parken skapas av växtlighet och pergolabågar av stål och vajrar med belysning. Valet av stål som material minner om hamnens traverser och kranar som funnits på platsen. Eftersom stadsdelen är så plan måste det till ett avbördningsdike vid skyfall. Denna nödvändiga funktion formas för att bli ett intressant inslag i parken som en lekränna i kanten av lekplatsen. Lekrännan kan användas för kickbikes, skateboard och vattenlek.

Värtanparken är 6500 m2 stor. Här finns vistelseytor och blomster samt plats att sparka boll eller kasta fris¬bee. Det blir en samlingsplats för olika åldrar. Parken får sin yttre form av de omgivande byggnaderna – den bildar ett skenperspektiv med mjukt formade sidor. För den som tittar mot vattnet uppfattas den längre än i verkligheten. Omvänt åt andra hållet.

Parkens hårdgjorda delar byggs upp av material som återknyter till industrihistorien. Det är främst platsgjuten betong på de hårdgjorda ytorna. Betong i murar. Sågade berghällar. Trappor som huggs ut direkt ur berget. Stora bänkar och soffor av trä. Lekplatsen är främst avsedd för mindre barn. Den är försedd med gungor, sandlåda och andra lekredskap. Den har också en byggnad för lek som organiseras av stadsdelen.

Stora träd planteras rikligt runt parken med perenner och låga buskar under. Klätterväxter klänger i stålpergolorna. Planteringarna förses med dagvatten från omgivande ytor genom infiltration. Det skapar ett grönskande inre rum utan att skärma av och hindra överblick. Parken ska kännas trygg. Växtligheten på berget är en utveckling av den befintliga pionjär växtligheten med björk, asp och gräsarter som tål torka. En yta planteras med exotiska ogräs som spritts med båtarna och vuxit i Värtahamnen i änden av parken mot Lilla Värtan. Gräsmattorna är nedsänkta med överbyggnader av biokol och pimpsten för att klara intensivt slitage.

 

Projekttyp
Fakta
Visualisering:
Nyréns Arkitektkontor
År
2018
Kontaktperson