">In english

Tyresö kommun

Översiktlig kulturmiljöinventering

Dokumentet är en revidering av tidigare kulturmiljöinventering i Tyresö från 1989. Enstaka miljöer har fallit bort, som en följd av sentida förvanskningar, och andra har tillkommit. Kulturmiljöinventeringen är indelad i fem kapitel där det första innehåller en övergripande karakterisering av kommunen bebyggelse.

Läs mer

De utpekade miljöerna sorteras in under fyra kapitel, som följer kommunens fyra historiska epoker: Tyresö under det stora godsets tid (från medeltiden fram till 1930), Tyresö under sommarnöjenas och sportstugornas tid (från sekelskiftet 1900 fram till 1970), Tyresö under modernismens tid (från 1950-talet till 1980) och Tyresö efter modernismen (från 1980 fram till i dag). Den första epoken innefattar mestadels agrara miljöer, däribland flertalet välbevarade torp som varit underställda det stora Tyresö gods. Tyresö har också bevarandevärda bostadsområden från 1900-talet, exempelvis Trollbäckens centralområde från 1950-talet som var kommunens första centrum och som planerades och utformades i en tidstypisk arkitektur.

För samtliga kulturmiljöer i rapporten ges historik, karakterisering samt värdering och riktlinjer för bevarande. Riktlinjerna syftar dels till att fungera som underlag vid utformandet av skydds- och varsamhetsbestämmelser i detaljplan eller i form av områdesbestämmelser, dels till att vara ett stöd vid bygglovsärenden, när en avvägning görs mellan allmänna och enskilda intressen. Rapporten är rikligt illustrerad med nya kartor och nytagna fotografier.

Projekttyp
Kompetens
År
2014