">In english

Trädplan för Lidingö Stad

Under hösten 2014 har Nyréns tagit fram en ny trädplan för Lidingö Stad. Den nya trädplanen behandlar den del av det kommunala trädbeståndet som utgör medvetet gestaltade miljöer och som har stora kulturhistoriska eller landskapliga värden. Trädbeståndet delas in i allé- och gatuträd, träd på torg och fruktträdgårdar.

 

Läs mer

Totalt inventerades och analyserades 35 olika trädobjekt som representerar drygt 1100 befintliga träd. I trädplanen presenteras trädobjekten i separata avsnitt. Varje objekt har ett eget kapitel i trädplanen och där finns avsnitt kring kulturhistoria, nuvarande utseende, framtidsvision och konkreta förslag angående skötsel och behov av förnyelse. Detaljerade inventeringskartor visar trädens individuella placeringar samt förslag på nya träd och övriga årgärder.

Den nya trädplanen fungerar som ett praktiskt verktyg för Lidingö Stad och kommer att vara huvudunderlag till den nya åtgårdsplanen för skötsel och förnyelse av trädbeståndet.

Projekttyp
År
2014
Kontaktperson