">In english

Tingstorget i Alby

Det har inte byggts nya bostäder i Alby på 35 år men genom projektet Tingstorget i Alby kan 450 nya bostäder snart bli verklighet.  Projektet är ett nära samarbete mellan Nyréns landskapsarkitekter, modellbyggare och Arkitema Architects som ansvariga arkitekter. En stor modell över projektet ställdes tidigare i år ut på den stora fastighetsmässan MIPIM i Cannes. Modellen i skala 1:200 är inte bara ovanligt stor, den har också en extrem detaljeringsgrad och bearbetad belysning.

  

Läs mer

Förslaget åskådliggör hur nya punkthus och radhus kan samspela som ett intressant tillägg i Alby och genom sin placering och karaktär bilda en länk mellan Albyberget och centrum. Stadsbyggnadsidén bygger på hur Alby kan förändras på lång sikt genom nya mötesplatser, ny bebyggelse, ökad stadsmässighet, förbättrad kollektivtrafik och bättre gatunät.

Projektet är betydelsefullt för Botkyrka kommun och utvecklingen av Alby som ett område med stor potential. Inom promenadavstånd finns tillgång till både grönområden, badplatser, grundskola och värdefulla kulturmiljöer.

I markanvisningstävlingen var Nyréns underkonsulter till Arkitema Architects och byggherren Titania för såväl analyser, stadsbyggnadsfrågor och förslag till  gestaltning av det nya torget, parkstråket och gårdsmiljöerna med fokus på social hållbarhet. Vår gemensamma ambition är att gårdarna kring husen ska utformas som trygga umgänges- och vistelseytor med fokus på unga, men även för stadsodling. Planprocess inleds efter årsskiftet, där landskapsarkitekter och modellbyggare har fördjupade deluppdrag i  nära samarbete med ansvariga arkitekter på Arkitema Architects.

Botkyrka kommun har i markanvisningstävlingen ställt höga krav på ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbart stadsbyggande. Byggstart är planerad till 2016 och projektet beräknas avslutat 2019.

Läs mer om Arkitema Architects här!

Läs mer om projektet på Botkyrka kommuns hemsida!

Läs mer om byggherren Titania och projektet här!

Läs mer om markanvisningstävlingen här!

Projekttyp
År
Pågående
Kontaktperson