">In english

Staycation Svedala

Nyréns har som ett av tre arkitektkontor deltagit i parallellt uppdrag för utveckling av Svedala centrum i Skåne. Vi anser att Svedala med sitt strategiska läge i Öresundsregionen, sitt omgivande kulturlandskap och sin fina centrumkärna har goda kvaliteter att utvecklas till något unikt!

 

Läs mer

Vårt förslag STAYCATION SVEDALA grundar sig i en analys där människan sätts i centrum. Med en tillströmning av fler människor ökar underlaget för kultur, service, stadsliv och kollektivtrafik. Samtidigt som tryggheten ökar och tillgänglighet till kommersiell och offentlig service blir bättre. Med fokus på att öka antalet människor i centrum togs tre långsiktiga strategier för ett mer levande centrum fram; En förtätning av bostäder i centrum framför nya villamattor i ortens utkant, tillgängligjorda stråk för ökad tillströmning, samt ökad koncentration av funktioner i centrum i syfte att underlätta människors vardag. De fysiska effekterna av strategierna yttrar sig i mer sammanhållna stadsrum, ett nytt Stationstorg, nya gaturum, mer bostäder, fler verksamhetslokaler och framför allt - mer människor! Tillsammans bidrar strategierna till att centrums attraktion ökar och i förlängningen upplevelsen av hela orten. Det har blivit lättare och härligare att vara kvar hemma, så varför åka på ”vacation” när du kan vara på ”staycation” hemma?

Förslaget kommer tillsammans med de övriga förslagen att ingå som underlag för Svedala kommuns planeringsstrategier för framtida centrala Svedala.

Projekttyp
År
2014