">In english

St Görans reservkraftverk, Stockholm

Nyréns Arkitektkontor har på uppdrag av Locum utformat en ny byggnad för reservkraftverk inom St. Görans sjukhus. Byggnaden ligger i anslutning till sjukhusets matsal som är ritad av Ralph Erskine och är insprängd i en bergsslänt i det som historiskt varit en del av den gamla sjukhusparken, men som under lång tid varit igenväxt och dominerats av sly.

Läs mer

Den nya reservkraftbyggnaden innehåller tre våningar. Huvudvåningen innehåller de fyra dieselaggregaten, källaren innehåller tankrum och den översta vindsvåningen är helt avsedd för luftbehandling i form av luftintag på byggnadens båda gavelsidor och luftuttag i huvudfasaden. Byggnadens tak ligger i nivå med matsalens uteterrass och har blivit en förlängning av denna yta med en ny takterrass. Gränsen mellan den nya terrassen och den befintliga är utformad med vajrar för klätterväxter.

Den inre kärnan
Byggnaden innehåller en för sjukhuset mycket väsentlig men helt sluten verksamhet. Inne i byggnaden kommer ingen personal att vistas stadigvarande vilket har fått till följd att byggnaden är mycket sluten med få entréer och helt utan fönster. Den inre kärnan är klädd i en grafitgrå fibercementskiva som liknar den tidigare bergssluttningen.

Det yttre skalet
Byggnaden är utformad med ett yttre skal i form av vajrar för klätterväxter såsom vildvin, pipranka, klätterhortensia och klematis som kommer att bädda in huset i grönska. Tanken är att byggnaden på så vis kommer att upplevas som en del av sjukhusparken. Vajrarna löper från markplan till underkant på vindsvåningen och vegetationen är vald för att skapa en variation över året.

 

Projekttyp
Fakta
Kund
Locum AB
Färdigställt
hösten 2013
Entreprenör
Skanska
År
2013