">In english

Södra Skanstull

Kulturmiljöanalys Södra Skanstull samt Konsekvensbeskrivning av utbyggnadsförslag

Arbetet har bedrivits inom en grupp byggnadsantikvarier och en landskapsarkitekter. Den genomförda kulturmiljöutredningen har legat till stöd för Stockholm stads pågående planering för Södra Skanstull. Området ligger inom riksintresset för Stockholms innerstad där staden vill genomföra en kraftfull omvandling med kompletterande bebyggelse.

Läs mer

Syftet med kulturmiljöutredningen var att ta ett helhetsgrepp kring programområdets och den närmaste omgivningens historia och kulturhistoriska värden – enskilda byggnader, gatu- och kvartersstruktur, parkrum, omgivande bebyggelse m.m. Vidare var syftet att belysa vilka kulturhistoriska aspekter som fortfarande är visuellt möjliga att se och uppleva och därmed har större betydelse för att i framtiden kunna avläsa områdets historia. Ett resonemang fördes också kring vilka kulturhistoriska värden som kan utvecklas eller förstärkas. På så vis kan kulturmiljöanalysen tjäna som ett konstruktivt underlag för vidare planarbete under såväl programskede som enskilda detaljplaner. Kulturmiljöutredningen kan även utgöra grund för konsekvensbeskrivningar av olika utbyggnadsscenarier.

 
Karta år 1861

Nyréns konsulter har genom arbetet med kulturmiljöanalysen varit ett stöd för de beslut och prioriteringar som gjorts i processen, liksom för utformningen av den nya bebyggelse som föreslås i stadens planprogram. Diskussioner har under processen förts med både ansvariga arkitekter och stadens projektgrupp, varefter strukturen och volymer bearbetas vidare. Det slutgiltiga förslaget har därefter konsekvensbedömts i en fristående rapport som utgjort bilaga till planprogramhandlingen. Konsekvensanalysen utgjorde även underlag till den MKB som följde med planprogrammet.

 

Projekttyp
Fakta
Kulturmiljö Södra Skanstull: genomfört maj - dec 2014.
Konsekvensbeskrivning av utbyggnadsförslag: genomfört april 2015 - aug 2016
Arbetet har utförts som underkonsult till White Arkitekter.
Team
Anna Birath och Marcus Ängeby, byggnadsantikvarier, Maria Engström, landskapsarkitekt
År
2014, 2016