">In english

Slussen, Stockholm

Tävlingsförslag

På försommaren 2008 fick vi och fyra andra arkitektgrupper var sitt uppdrag att ta fram nya förslag på utformning av Slussen i Stockholm. Som utgångspunkt för uppdragen fanns ett program för arkitektuppdrag från Stockholms stad med tyngdpunkt på trafikfrågor och Slussen som vistelse-, handels- och kulturplats. Det slutliga arbetet lämnades in för bedömning i slutet av oktober. Samtliga arkitektförslag ställdes ut för allmänheten på Stockholms Stadsmuseum till början av mars 2009. Bedömningen av de inlämnade förslagen avslutades i maj 2009. Vårt förslag tar fasta på Slussen som en öppen plats som är tillgänglig för alla.

Läs mer

Här följer ett utdrag ur vår beskrivning.

“Slussen är platsen där allt som hör storstaden till finns samlat; handel, kul­tur och människor i rörelse. En plats för möten och avkoppling. En plats för det stor­slaget urbana och det småskaligt intima. Slussen kan bli en av de vackraste plat­serna i Stockholm. Här kan man läsa staden, både nuet och historien. Man kan upp­leva stadslivet vid alla tidpunkter på dygnet. På Slussen finns kontrasterna. Här möts det nya och det gamla, salt möter sött. Här finns utblickarna. Till allt detta vill vi med vårt förslag foga glädje och lust. Två nya generösa kulturbyggnader in­ramar Slussens torgytor. Utmed Götgatans förlängning ligger Scenkonstens Hus, sö­ders nya kulturhus. I Stadsmuseums axel mot Saltsjön ligger Stadsstudiecentrum, en ny utställ­ningsbyggnad för allt som händer inom nutida stadsbyggnad. Under Slussens nya torgytor finns Slussen som handelsplats i kombination med konstgallerier, stadsdelsbib­liotek och restauranger. På de nya Slussenterrasserna mot Mälaren kan man njuta av solen och känna närheten till vattnet. Under Slussenterrasserna på Slussplan har ett nytt stadsrum skapats - en vattenskulpturpark med vackert belysta konstverk som kan bli en ny attraktion för Stockholm. Vi vill med allt detta forma framtidens Slussen till en vacker och innehållsrik plats för alla.”

Projekttyp
År
2008
Kontaktperson