">In english

Skäggetorp, Linköping

Stadsutvecklingsprocess i miljonprogram

Dialogbaserat planprogram för stadsdelen Skäggetorp i Linköping. En bred och djup kunskapsinhämtning genom medskapande designdialog. Resultatet ligger till grund för den stadsutveckling som föreslås i det nya planprogrammet för stadsdelen.

Läs mer

Skäggetorp är en av tre stadsdelar i Linköping som är föremål för särskilda satsningar. Stadsdelens bebyggelsestruktur är ett karaktäristiskt miljonprogramsområde med hög andel likartad bebyggelse och social problematik. Arbetet med det dialogbaserade planprogrammet syftar till att öka Skäggetorps sociala integration genom utveckling av bebyggelse och gemensamma ytor som torg, parker, gator etc.

Målet är att den nya strukturen ska länka stadsdelen Skäggetorp närmare omgivande stadsdelar och ge möjlighet till integration inom stadsdelen. Målet är också att arbetet med programmet ska ske dialogbaserat genom god kontakt med medborgare och verksamma samt berörda kommunala förvaltningar.

Vi var processledande arkitekter för dialogen som genomfördes i tre steg: 1. Djupintervjuer 2. Fokusgrupper och 3. Stordialog. Som komplement gjordes även en enkätundersökning på facebook och instagram under sommaren 2016. Vi har gjort en sammanfattning av dialogprocessen, vad som kommit fram i de olika stegen, hur kunskapsbanken byggts på och hur idéerna har utvecklats. Denna ligger till grund för planprogrammet som vi arbetat fram tillsammans med kommunen.

Torg vid allaktivitetshuset, Skäggetorp

Bebyggelse vid Nygårdsvägen, Skäggetorp

Bebyggelse vid centrum, Skäggetorp

Fokusgruper, ett centralt moment i designprocessen

Kompetens
Fakta
Team
Sonia Andersson, Åsa Samuelsson
År
2016