">In english

Planprogram för Ådöhalvön

Upplands-Bro kommun

Ådöhalvön består av ett äldre kulturlandskap och ett antal omvandlingsområden söder om Bro norr om Stockholm. Området väntas få ökad betydelse som rekreations- och bostadsområde när Bro växer söderut mot Mälaren. Utifrån en landskapsanalys av hur landskapets och kulturmiljöns värden kan tas tillvara har en vision, riktlinjer och gestaltningsprinciper formulerats. Programmet ska fungera som underlag för den fortsatta utvecklingen och kommande detaljplanearbete.

Läs mer

Bebyggelsen inom planområdet föreslås utvecklas som ett landsbygdsboende nära tätorten med hållbarhet i fokus. Ett huvudsyfte med uppdraget är att tillvarata och förstärka de kvaliteter som finns, områdets landsbygdskaraktär bör bevaras och mötet mellan stad och land förstärkas. Programmet ger riktlinjer vid placering och utformning av nya bebyggelsegrupper, enskilda byggnader, vägar, mm. Planprogrammet ger även riktlinjer för hur landskapsvärdena tas tillvara, för hur mark och vegetation kan stärkas och utvecklas samt hur förutsättningarna för det rörliga friluftslivet kan utvecklas.

Centralt på halvön föreslås ett nytt rekreationscentrum utvecklas kring en äldre gårdsmiljö, med funktioner som bad, camping, café och djurhållning. Bebyggelseutvecklingen föreslås koncentreras främst till området söder om gårdsmiljön, medan norra delen utvecklas vidare främst för rekreation. En varsam komplettering och utveckling föreslås för bebyggelsen i norra delen.

Fakta
Beställare
Upplands-Bro kommun
År
2010