">In english

Områdesanalys Blackeberg

Södra Ängby, Stockholm

Nyréns Arkitektkontor har på uppdrag av Stockholm Stad tagit fram en områdesanalys för Blackeberg och Södra Ängby i västra Stockholm. Området ligger mitt emellan Brommaplan och Vällingby, vilka i översiktsplanen är utpekade som tyngdpunkter. Ett programarbete har påbörjats för Islandstorget och Blackebergsvägen och områdesanalysen ska utgöra en grund för detta. Områdesanalysen utgör också ett kunskapsunderlag inför kommande markanvisningar.  Uppdragets syfte är att ge en samlad analys och värdering och ange riktlinjer inför områdets fortsatta utveckling. Det centrala och kollektivtrafiknära läget ska kunna utvecklas till en integrerande stadsbygd mellan de idag tydligt separerade områdena. Bärande frågor är hur den socioekonomiska segregationen ska överbyggas och hur tillkommande bebyggelse ska ske på stadsdelarnas villkor. Vad betyder översiktsplanens intentioner om promenadstad i detta läge, hur kan nya värden tillskapas genom ny bebyggelse och vilka värden bör man värna extra noga?

Läs mer

Blackeberg är en tidstypisk tunnelbaneförstad med grannskapsenheter som speglar efterkrigstidens bebyggelseideal, uppförd framförallt under 1950-talets första hälft. Södra Ängby uppfördes i huvudsak på 1930-talet och utgör idag riksintresse, med sin utpräglade och välbevarade funktionalistiska villaarkitektur. Bostadsområdena är starkt segregerade med Blackebergsvägen som socioekonomisk barriär. Runt Blackeberg och Södra Ängby finns stora naturområden med Grimsta och Judarns naturreservat. Den gröna närmiljön och tillgången till strövområden och bad utgör viktiga kvalitéer för områdena, samtidigt som kustzonen längs Mälaren är dåligt utnyttjad med låg tillgänglighet.

Inledningsvis beskrivs områdets historik, socioekonomiska förutsättningar och relation till pågående utveckling av Västerort. SWECO infrastructure har haft ett sidoordnat uppdrag avseende kommunikationer som inarbetats i rapporten. Området har därefter analyserats och värderats utifrån aspekterna Stads- och landskapsbild, Sociala aspekter, vardagsliv och rekreation samt Natur och ekologi. Värderingskartor har tagits fram för respektive aspekt. En sammanställd värdering har därefter gjorts, för att uppmärksamma vilka värden som förekommer och i vilken grad. Större delen av utredningsområdet har en hög värdetäthet, vilket ger behov av noggranna analyser inför förändringar av miljön. Ett avslutande kapitel sammanfattar därför värden att tillvarata och utveckla i den offentliga miljön, som riktlinjer för fortsatt planering.

Arbetet har genomförts i nära samarbete med beställargruppen på Stockholm stad och tillsammans med övriga under- och sidokonsulter. Uppdraget har i stor utsträckning varit en metodutvecklande process, där nya verktyg och redovisningssätt utarbetats efter hand. Som ett fortsättningsuppdrag har även en stadsbyggnadsdialog genomförts tillsammans med staden, avseende strategi för områdets framtida utveckling.

Fakta
Underkonsulter
CONEC Konsulterande ekologer och WSP Sverige AB
Sidokonsulter
SWECO infrastructure (Separat trafikutredning)
År
2012
Kontaktperson