">In english

Najaden i Haninge

Mångfunktionell byggnad

Efter ett parallelluppdrag år 2012 om området mellan stadscentrum och friluftsområdet Rudan valde Hemfosa Fastigheter att ge Nyréns uppdraget att tillsammans med Haninge kommun utveckla kontorshuset Najaden. Inledningsvis genomfördes en detaljplaneprocess som utmynnade i möjligheter för en större spännvidd av funktioner i huset samt i ett gestaltningsprogram för byggnadens exteriör och närområde.

Läs mer

  

Detaljplanearbetet
Nyréns roll i detaljplanearbetet var bland annat att göra ett kvalitetsprogram för byggnadens exteriör och närområde. Möjligheterna att ha bostadsfunktioner i befintlig byggnad eller i en påbyggnad studerades och kom att ingå i den nya planen. Centrumverksamheter, kontor och skola är de övriga funktioner som nu medges i planen och i det färdigställda huset. Bland annat ingår ett nyuppfört hotell. Byggnadens totala yta är ca 50.000m2.

Exteriören
I samråd med kommunen valdes att omgestalta byggnadens exteriör som präglades av infärgade betongelement och iögonfallande plåtarbeten i ganska grälla kulörer från tidigt 1980-tal. Arkitekt för den ursprungliga byggnaden var kontoret Coordinator.
En indelning av fasaden mot gatan Rudsjöterrassen med stora vertikala glaspartier och individuella kulörer för varje fasadavsnitt blev huvudgreppet. Varje avsnitt har också sin huvudentré. Kulörerna återkommer mot byggnadens gårdar och mot den nedre infartsgatan Stationsvägen. Fasaderna tilläggsisolerades och putsades vilket samtidigt åtgärdade problemet med de tidigare synliga elementskarvarna.

Butiksvåning och nya entréer
Lokalerna utmed Rudsjöterrassen fick ny inramning, belysning och ett nytt skärmtak av glas. I ett större parti av fasaden utökades gatuplanets fasadmotiv med en våning till ett tvåvåningsmotiv i och med att hotellets konferensvåning tillfördes med helglasad fasad. Entréer och burspråk gavs ny utformning och hotellet gavs en särskilt genomarbetad variant av entrémotivet. Byggnadens södra avsnitt med tillhörande gård mot Stationsvägen är anpassad för vårdboende.
Särskild möda lades på gårdarnas utformning och på gatumiljön vilket bara delvis kommit till utförande ännu då projektet ingår i den pågående centrumutvecklingen i området.

Fakta
Team:
Tomas Lewan, Haldur Rohtla, Cecilia Rossing, Katarina Marteleur, Lowa Sundh, Oscar Pyk, Mårten Setterblad, Sofia Westerlund, Pia Englund, Nico cvan Gelderen, Andreu Taberner
Foto/illustration:
Åke E:son Lindman
Övrig fakta:
”Najaden” uppfördes ursprungligen 1982 i två etapper och är ritad av arkitekten Gunnar Scheele på Coordinator Arkitekter AB.
År
2012, 2017