">In english

Ljunghusens stationshus

Antikvariskt planunderlag

Ljunghusens stationshus är en av fyra bevarade stationsbyggnader utmed den gamla järnvägen Vellinge-Skanör Falsterbo. På uppdrag av Vellinge kommun har Nyréns gjort en antikvarisk utredning som underlag till detaljplaneändring.

Läs mer

Ljunghusens stationshus byggdes 1902 och är ritat av Theodor Wåhlin. Järnvägslinjen lades ner 1971 och sedan dess har byggnaden bland annat fungerat som café. Stationshuset är något av en nyckelbyggnad på orten, eftersom järnvägen och stationen hade en avgörande betydelse för Ljunghusens tillblivelse vid sekelskiftet 1900. Byggnaden har en omsorgsfull arkitektonisk gestaltning i nationalromantisk stil med lokal förankring.

I samband med en planändring 2018 genomförde Nyréns en antikvarisk utredning med syfte att förtydliga och precisera vilka byggnadens kulturvärden är och hur de bör skyddas i plan. Arbetet omfattade en inventering och beskrivning av byggnadens befintliga kulturvärden och viktiga karaktärsdrag, samt framtagande av förslag på planbestämmelser.

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Ansvarig byggnadsantikvarie
Olga Schlyter
År
2018