">In english

Landskapsanalys Hägerstensåsen

Stockholm

Nyréns Arkitektkontor har på uppdrag av Stockholm Stad tagit fram en landskapsanalys för Hägerstensåsen. Landskapsanalysen ska ge en samlad bild av områdets värden och utvecklingsbehov och fungera som stöd för staden inför kommande markanvisningar. Utifrån landskapsanalysen har en konsekvensanalys genomförts av pågående detaljplaner där grönytor och gatumark kommer att ianspråktas, som stöd för staden att bearbeta framtagna planförslag.

 

Läs mer

Uppdraget följer upplägget i tidigare framtagna landskapsanalyser som staden genomfört, men fördjupats avseende framförallt de visuella aspekterna och stadsbyggnadshistoria. Hägerstensåsen började byggas ut kring 1940 och är den första grannskapsenheten i Stockholm. Hägerstensåsen utgör än idag en välbevarad helgjuten miljö, från stadsplan ner till enskilda byggnader, inklusive gaturummen och gårdsmiljöerna och den kringliggande naturmarken. Visuellt präglas området starkt av åsens landform, av naturmarksvegetationen på branterna och den höga andelen grönska i den tidstypiska bebyggelsen. Inom Hägerstensåsen finns i huvudsak tre olika bebyggelsekaraktärer – smalhusen som dominerar stadsdelen, punkthusen på höjden i norra delen samt ringen av villor i gränsen mot naturmarken i nordöst. Till skillnad från andra stadsdelar längs tunnelbanelinjen ligger centrum skiljt från stationen, men i centralt läge uppe på åsen.

I landskapsanalysen analyseras och värderas området utifrån aspekterna kulturmiljö, stads- och landskapsbild, natur och ekologi, sociala aspekter, vardagsliv och hälsa. Värderingskartor har sedan tagits fram för respektive aspekt. En sammanvägd analys och värdering har därefter gjorts. Syftet är att tydligt visa vilka områden som är extra känsliga för förändringar, men även vilka områden som är mindre värdefulla. Landskapsanalysen identifierar även utvecklingsmöjligheter och föreslår kompensationsåtgärder för tillfällen då grönytor och naturmark tas i anspråk.

År
2012