">In english

Landskapsanalys för Slakthusområdet

Stockholm

Nyréns Arkitektkontor har på Stockholm stads uppdrag tagit fram en landskapsanalys för Slakthusområdet, vilket utgör ett av fyra programområden för stadens vision om Söderstaden. Staden vill i sin vision för Slakthusområdet skapa en blandad stad med evenemang, verksamheter och boende, med utgångspunkt från de förutsättningar som finns på platsen. En viktig del handlar om att skapa fungerande och vackra offentliga rum så som parker, torg, små fickparker och stråk och att koppla dessa till omgivande naturmark och gårdar. I landskapsanalysen har stadslandskapet inventeras och analyseras utifrån aspekter som övergripande samband, landskapets förutsättningar, stadsbild och de offentliga rummens användbarhet. Utifrån dessa har en sammanvägd analys gjorts. Strategier för de möjligheter och begränsningar som finns för att skapa en fungerande blandad stadsdel med bebyggelse och offentliga rum har formulerats.

Landskapsanalysen är en av flera utredningar som genomförts parallellt för området under våren 2011. Andra utredningar gäller miljö, ledningar, näringsliv, trafik och kulturmiljö med antikvarisk förundersökning, även den ett Nyrénsprojekt.

Fakta
Ansvarig landskapsarkitekt
Bengt Isling
Medverkande landskapsarkitekter
Maria Engström, Mårten Setterblad och Anders Lundahl
År
2012
Kontaktperson