">In english

Landskapsanalys för Aspudden, Midsommarkransen

Stockholm

Nyréns Arkitektkontor har på uppdrag av Stockholm Stad tagit fram en landskapsanalys för Aspudden och Midsommarkransen.  Områdena ligger söder om Stockholms innerstad och pekas ut i Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm som en utvidgning av innerstaden. Stadsdelarna är attraktiva genom sin närhet till innerstaden och tillgång till vatten och grönområden. Översiktsplanens mål för dessa områden är att skapa en tätare, sammanhållen, mer mångsidig och levande stadsmiljö. Samtidigt är det viktigt att bevara områdenas karaktärer, deras kulturhistoriska bebyggelse och attraktiva parker och naturområden.  Syftet med landskapsanalysen är att utgöra en grund för stadens programarbete för området, men även att tjäna som kunskapsunderlag för kommande markanvisningar.
 

Läs mer

Området har en karaktärsfull landskapsbild, med Hägerstensåsens förlängning som skär centralt genom området. Den utgör genom sin topografi en gräns mellan stadsdelarna och medför svaga förbindelser mellan områdena.  Aspudden och Midsommarkransen har karaktären av tät stenstad i de äldsta delarna runt tunnelbanestationernas uppgångar. 1930- och 40-talets bebyggelse präglas av uppluckrade kvarter med sparades naturmark tätt inpå byggnaderna. Husen varierade oftast mellan tre till fyra våningar. På de informella bostadsgårdarna har stråk av sammanhållen naturmark sparats mellan husen och gjorts tillgänglig via enkla gångstråk och trappor. Stadsdelarna har långt till närmsta naturområde och innerstadslika förhållanden vad gäller friytetillgång. I Aspudden finns en större andel anlagda stadsdelsparker, medan friytetillgången i Midsommarkransen i hög grad bygger på mindre kvartersparker och en gles kvartersstruktur på privata fastigheter. Då stadsdelarna är kringskurna av motorleder är rörligheten till angränsande stadsdelar begränsad.
Efter ett inledande kapitel som sätter in området i ett större sammanhang har området analyserats och värderats från tre aspekter; stads- och landskapsbild, natur och ekologi, samt sociala aspekter, vardagsliv och rekreation. En kartsammanställning har gjorts där alla typer av värden finns med. Den fungerar som indikator; i en värdetät del krävs stor medvetenhet och ett genomtänkt förhållningssätt vid förändring. Analysen avslutas med en redovisning av värden som i dagsläget bör tas tillvara och utvecklas, som ett strategiskt underlag inför fortsatt planprocess.

Arbetet har genomförts i nära samarbete med beställargruppen på Stockholm stad och tillsammans med övriga under- och sidokonsulter. Uppdraget har i stor utsträckning varit en metodutvecklande process, där nya verktyg och redovisningssätt utarbetats efter hand.

I Nyréns regi tas också en kulturmiljöutredning för Aspudden och Midsommarkransen fram parallellt med landskapsanalysen. Slutsatser och historisk bakgrundsbeskrivning från kulturmiljöutredningen har inarbetats i landskapsanalysen.

Länk till Stockholms Stad hemsida

 

Fakta
Underkonsulter
CONEC Konsulterande ekologer och WSP Sverige AB
År
2012