">In english

Kvarteret Valnötsträdet, Kalmar

Planprogram, detaljplaner och gestaltningsprogram

Projektet syftar till att ge möjlighet att utföra ombyggnation av befintlig miljö till bostäder, kontor samt lokaler för bland annat kafé och kulturändamål. Planen ska även säkerställa befintlig bebyggelses och parkområdens kulturhistoriska värden samt skapa förutsättningar för att synliggöra platsens medeltida historia. I ett större perspektiv är planens syfte att utveckla, förstärka och tydliggöra stadens karaktär och framväxt. En viktig målsättning är att området även i fortsättningen ska upplevas som öppet och tillgängligt för allmänheten.

Läs mer

Arbetet med detaljplanerna och gestaltningsprogrammet sker genom ett samverkansprojekt med Statens Konstråd, Arkitekturmuseum, KTH, Boverket samt Riksantikvarieämbetet. Syftet med samarbetet är förutom ovanstående bland annat att stärka kommunens möjligheter att utforma planbestämmelser som ger exekutiv bärkraft till gestaltningsprogrammet i fortsatt bygglovprocess och som säkrar området på lång sikt.

Kvarteret Valnötsträdet är beläget i Gamla stan i centrala Kalmar. Området utgjorde tidigare det medeltida Kalmars centrum men blev på 1800-talet platsen för Kalmars lasarettsområde, under 1900-talet har området inhyst bl.a utbildnings- och kulturverksamheter. Det arkeologiska värdet inom området är stort då bland annat platsen för Kalmars medeltida torg finns inom området.

Nyréns arkitektkontor har, i en projektgrupp bestående av landskapsarkitekter, planeringsarkitekter, arkitekt och bebyggelseantikvarie, på uppdrag av Kalmar kommun tagit fram ett planprogram för området. Därefter har Nyréns fått uppdragen att upprätta detaljplaner samt gestaltningsprogram för utemiljön inom området. Detaljplanerna tillsammans med gestaltningsprogrammet ska säkerställa och stärka områdets kulturhistoriska värden

Fakta
Beställare
Kalmar kommun
År
2009 - 2012