">In english

Kv Torselden 8

Lidingö

Den nya bebyggelsen, Torselden 8 på Lidingö, är planerad som en varsam förtätning. Varsamheten beror på att Torsvikshöjden är ett kulturhistoriskt intressant flerbostadsområde.

Läs mer

Vårt förslag anspelar på typologin i den befintliga  bostadsbebyggelsen med relativt smala lamellhus med sadeltak. Som fasadmaterial har vi valt ett rödbrunt tegel som också finns i omgivningarna. De indragna balkongerna med räcken av tegel i gavlarnas hörn ger byggnaderna ett både samtida och eget uttryck. Förslaget består av tre byggnadskroppar som är vinklade och hopkopplade på ett sätt som tar upp befintliga riktningar och skapar gavelmotiv som ansluter till de omgivande byggnaderna.

Huvudentrén ligger i ”gathusets” souterrängvåning mot Torsvikssvängen. Det gör även infarten till garaget samt en liten lokal. Byggnaden har fem bostadsplan och knäcker efter gatans vinkling. I vinkeln ligger en halvt indragen balkong som ger ytterligare karaktär åt byggnaden. Huset annonserar sig mot Stockholmsvägen med en gavel, precis som många andra hus gör i Torsvikshöjden.

En våning upp från huvudentren når man det andra trapphuset via en passage längs gården. ”Mellanbyggnaden” med sin glasade gång har fyra bostadsplan och gavel mot söder.

Slutligen ansluter en ”gårdsbyggnad” med tre bostadsplan och gaveln mot väster. Dessa tre byggnadskroppar bildar tillsammans en helhet som omsluter en mindre gård som vetter mot Torsviksparken och kvällssolen i väster. Innergården består av tre delar där man först möts av ett parkeringstorg för 11 bilar med ett större gårdsträd och naturlika planteringar. Längre in i skyddat läge mote en mur finns lekyta för mindre barn. Ovanför muren ligger det inre rummet, en gemensam uteplats med bänkar och bord. Mot öster landar husen i en ängslik planteringsyta för att koppla till den omgivande naturmarken.

De förutsättningar vi haft är att på en begränsad yta skapa dels en gemensam gård för invånarna i de ca 50 lägenheterna med uteplatser, markparkering och angöring till grannfastigheten Torselden 2, dels en naturlig gångväg ner till busshållplatsen till Stockholmsvägen. Garaget med 45 p-platser planeras ligga under byggnaderna och delar av gården.

Projekttyp
Fakta
TEAM
Tua Franklin, Johan Dehlin, Kristina Nygren
Illustration
Andreu Taberner, Nyréns Arkitektkontor
År
Pågående