">In english

Kv. Rödlöken

Förtätningsprojekt i Huvudsta

Kv. Rödlöken är ett förtätningsprojekt som består av 5 stycken flerbostadshus med 141 lägenheter samt upprustning och påbyggnad av ett befintligt parkeringshus. Den nya bebyggelsen är fördelad över tre fastigheter och ligger vid Storgatan i Huvudsta, Solna. Alla bostäderna blir hyresrätter som kommer att förvaltas av Wåhlin Fastigheter AB som bygger, äger och förvaltar.
 

Läs mer

Stadsbilden i området präglas av storskalig bebyggelse med breda vägar som utgör barriärer och grönstråk med uppvuxen vegetation. Nya kvaliteter och strukturer uppnås med de nya punkthusen i kontrast till den omgivande lamellbebyggelsen. Mellan punkthusen skapas gårdar som behåller genomsikten mellan husen. För att ge gatan en mer stadsmässig och tryggare karaktär placeras de nya husens entréer mot Storgatan och Göran Perssons väg.

Genom att bostäderna ansluter till parkstråket skapas nya rörelsemönster och ett tryggare parkstråk. En kvalitativ förbättring görs genom att det befintliga parkeringshuset rustas upp och förses med nya fasader i tjärat träraster och ett grönt terassbjälklag vilket fungerar som innergård för två av husen. Husen är utformade med lokaler och entréer i förhöjda bottenvåningar med stora ekpartier, samt en indragen takvåning som gör att de översta lägenheterna har takterrasser. Lägenheternahar generösa balkonger som delvis är inglasade för att klara bullerkraven.

Husen byggs i sju våningar där det sydligaste huset mot Storgatan byggs i 10 våningar för att utgöra ett landmärke i korsningen Storgatan och det öst-västliga grönstråket. De nya husen i de västliga hörnen av det befintliga parkeringshuset har markerade bottenvåningar med entréer mot gatan.

 

 

Projekttyp
Kompetens
År
2015