">In english

Kv. Hästskon 12, Stockholm

När SE-banken aviserade en flytt av sitt huvudkontor från Sergels torg och Malmskillnadsgatan till Solna påbörjade Vasakronan ett utvecklingsarbete för fastigheten. Målet var att omdana fastigheten och på så sätt skapa mer energieffektiva, attraktiva, moderna och flexibla kontor. Samtidigt ville man bidra till en större trygghet i närområdet genom att öppna upp fastigheten och lägga till mer utåtriktade funktioner. Under en längre tidsperiod utarbetades olika förslag för kvarteret. Samtidigt togs en antikvarisk förundersökning fram av ett antikvariskt konsultföretag. Förundersökningen innehöll i begränsad utsträckning en analys av byggnadens plats i stadsrummet.

Läs mer

Fastighetens känsliga läge vid en av riksintressets värdekärnor bidrog till att det efter några år gjordes ett omtag i processen med en ny arkitekt. Då fick Nyréns antikvarier i uppdrag att göra en konsekvensanalys av det nya förslaget. Analysen delades upp i konsekvenser för själva byggnadens kulturhistoriska värde, för det nära stadsrummet och för stadsbilden i stort. För att kunna beskriva konsekvenserna gjordes en nulägesbeskrivning av stadsrum och stadsbild, medan den antikvariska förundersökningens värdebeskrivning kunde användas för att beskriva själva byggnadens värde och karaktär.  

Uppdraget genomfördes under tät kontakt med Vasakronan, arkitekten och Stockholms stads planavdelning, t.ex. i val av analyserade vyer. Konsekvensanalysen utgjorde en del av stadens samrådshandlingar inför ny detaljplan och omarbetades därför allteftersom som förslaget ändrades. Efter samrådets inkomna synpunkter omarbetades såväl förslag som konsekvensanalys ytterligare. Detaljplanen vann laga kraft 2016-12-31.

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Byggnadsantikvarier
Anna Birath (ansvarig), Marcus Ängeby, Hanna Schill
År
2015 - 2016