">In english

Kulturmiljöunderlag Karlskrona kommun

På uppdrag av Karlskrona kommun har Nyréns utfört en omfattande bebyggelseinventering och kulturhistorisk karaktärisering av bebyggelsen på Trossö, Stumholmen och Björkholmen.

 

Läs mer

Centrala Karlskrona är en bebyggelsemiljö med mycket stora kulturhistoriska värden. Delar av staden är utpekade som riksintresse för kulturmiljövården och som världsarv av Unesco. Det finns rikligt med byggnader som är skyddade som byggnadsminnen.

Under 2017 och 2018 tog Nyréns Arkitektkontor i samarbete med Karlskrona kommun fram ett kulturmiljöunderlag för de centrala delarna av Karlskrona (Trossö, Stumholmen och Björkholmen). I uppdraget ingick en totalinventering av bebyggelsen i drygt 90 kvarter, samt karaktärisering och beskrivning av bebyggelsens befintliga värden. 

Det framtagna kulturmiljöunderlaget ska vara ett vägledande kunskapsunderlag och vänder sig i första hand till kommunens bygglovshandläggare och stadsplanerare, men kan på sikt även bli publikt.

 

 

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Team:
Mattias Eklund, Johanna Hadmyr, Olga Schylter
År
2017 - 2018
Kontaktperson