">In english

Kulturmiljöanalys Sabbatsbergsområdet

Sabbatsberg i centrala Stockholm är ett område med en rik kulturhistoria. Sedan 1700-talet har här funnits bland annat värdshus, hälsobrunn, olika parker, ålderdomshem och sjukhus, vilket har resulterat i flera överlappande tidslager som fortfarande går att läsa i kulturmiljön. Nu finns planer på att ersätta bostadskomplexet med nya och större bostadshus. På uppdrag av AFA fastigheter har Nyréns därför tagit fram en kulturmiljöanalys för  området.

Läs mer

På 1880-talet uppfördes en gasklocka i södra delen av Sabbatsberg. Denna revs i början av 1970-talet och 10 år senare stod ett bostadskomplex färdigt på gasklockans plats. Nu finns planer på att ersätta bostadskomplexet med nya och större bostadshus. På uppdrag av AFA fastigheter har Nyréns därför tagit fram en kulturmiljöanalys för Sabbatsbergsområdet. Syftet med analysen är att ge råd och rekommendationer för hur en exploatering kan genomföras med hänsyn till områdets kulturhistoriska värden.

Utredningen innehåller en redogörelse för Sabbatsberg historia, en analys av historiska kartor, en karakterisering av nuläget och en kulturhistorisk värdering av området. Dessutom viktas värdena och indelas efter om de har betydelse för riket, staden eller närmiljön. Utredningen är rikligt illustrerad med historiska och nytagna fotografier, historiska kartor och nya kartor som visar t. ex. ålder på byggnader och vägar, viktiga karaktärer, siktlinjer, vyer, värdefulla strukturer m.m. Syftet har varit att få till ett så pedagogiskt uppbyggt dokument som möjligt. Utredningen avslutas med rekommendationer i punktform, som tar upp vad man bör tänka på i den fortsatta planprocessen. Det gäller exempelvis viktiga stråk/kopplingar och siktlinjer, viktiga historiska strukturer och vad man kan ta fasta på vid gestaltning av nya byggnader.

Projekttyp
Kompetens
År
2014
Kontaktperson