">In english

Kroksbäck i Malmö

Gestaltningsstudie

Under hösten 2014 bjöd Malmö stad in Nyréns Arkitektkontor och Wingårdhs för göra en gestaltningsstudie för stadsdelen Kroksbäck i Malmö. Vi på Nyréns fick sedan uppdraget att vidareutveckla vår skiss till planprogrammet för Holma Kroksbäck.

Läs mer

Kroksbäck byggdes i mitten av 60-talet och är ett miljonprogramsområde där visionen om trafikseparering drivits långt. Alla bostadsgårdar och gångvägar är upphöjda en våning från gatunivå och området separeras från den intilliggande Kroksbäcksparken av den nedsänkta Hyllievångsvägen. Med Malmös nya utveckling åt söder, citytunneln, Hyllies utbyggnad samt det nya badhuset, har Kroksbäck fått helt nya förutsättningar. Stadsdelen har stor potential att bli ett riktigt attraktivt bostadsområde med goda kommunikationer och fantastiska rekreationsmöjligheter i den stora parken.

Vårt förslag tar utgångspunkt i denna utvecklingspotential genom att introducera en ny bebyggelsezon som kopplar ihop Kroksbäck med parken. Denna zon har ett fantastiskt läge med utsikt över parken och kan bli den nya attraktionskraft som området behöver. I den nya bebyggelsezonen integreras Korksbäcksskolan som etappvis kan övergå till en ny struktur. Till den befintliga strukturen adderas olika typer av ny bebyggelse som kompletterar den stora skalan som finns idag. Den bebyggelse som tillförs tar hand om trafiksepareringens nivåskillnader och ger liv åt både nya och befintliga gaturum. De två befintliga återvändsgatorna Norrbäcksgatan och Sörbäcksgatan öppnas upp mot Lorensborgsgatan så att området kopplas till intilliggande områden. I förlängningen av Norrbäcksgatan skapas en ny plats – Kroksbäckstorget, som blir en kilformad länk ut i parken. Platsen blir startpunkt för utvecklingen av området och här fokuseras de verksamhetsmöjligheter som finns.

Förslaget har blivit mycket väl mottaget av både boende, fastighetsutvecklare och Malmö stad.

År
2015