">In english

Kilen

En urban nod i Sollentuna

Under vintern 2016 bjöd Sollentuna kommun in samhällsbyggnadsaktörer att komma med nytänkande projektidéer för att utveckla Kilen i Helenelund. Kilen är beläget mellan Stockholm till Arlanda med direkt närhet till E4:an och Ostkustbanan och vid en kommande spårvägshållplats längs Tvärbanans Kistagren.
I samarbete med SSM fastigheter, NCC, ByggVesta, Sudentbacken, ÅHA, Juni och Incoord har Nyréns tagit fram förslaget Kilenelund – Sollentunas gröna hjärta där människor lever urbant och bor smart.

Läs mer

Stadsbyggnad i Kilen inrymmer flera dimensioner. Det handlar om att kombinera miljö, energi- och klimatfrågor och ekonomisk, social och kulturell hållbarhet till en väl avvägd helhet. Utgångspunkten i förslaget är stadslivet där människan står i centrum. Hur vi planerar bostäder, arbetsplatser, handelsplatser och livet mellan husen.

Hållbarhet och helhetsperspektiv
För att lyckas nå hållbarhetsmålen i Kilenelund krävs ett  ”hela-staden-perspektiv”. I utvecklingen av varje enskild yta, offentliga rum och fastigheter ser vi till risker liksom möjliga och önskade effekter. Vad betyder lösningen för fastigheten, kvarteret, stadsdelen – och inte minst för de människor som ska leva och verka här? Utöver handel, service och bostäder inkluderar förslaget även arbetsplatser, som är tillgängliga vid stationsnära lägen. Kontoren ger underlag till restauranger under dagtid och handelsutbud under veckorna.

Bron – en symbol för stadsdelen
En viktig lösning för att bygga bort barriärer är den gångbro som kopplar samman Kista och Kilenelund och som fungerar som en ny symbol för stadsdelen. Här skapar vi en sociodukt med sex anslutningar och planteringar som stöder rörelser, flöden, folkliv och ekosystemtjänster i området.

Bebyggelsen
Huvuddelen av bebyggelsen i förslaget är 4-6 våningar. Det är en skala som tillåter ljusinfall på gårdar och skapar intressanta gaturum. Till detta kommer två höga punkthus, ett i var ände. De blir landmärken i stadsdelen som kan jämföras med andra höga hus i området - som Victoria Tower på andra sidan E4 och Kista Science Tower. Det norra tornet är tänkt för kontor och det södra tornet är tänkt för bostäder. I projektet finns alla former av bostäder; hyreslägenheter, bostadsrätter, studentlägenheter och andra mindre lägenheter.

Fakta
Team
Hans Buijsen, Bengt Isling, Carlotta Basoli, Veronica Feltre
Visualisering
Nyréns visualiseringsstudio/Andreu Taberner
År
Pågående