">In english

Holavedsgymnasiet, Hus E

Nyréns engagemang i Tranås Holavedsgymnasium omfattar en påbyggnad av huvudbyggnaden och en helt ny modern skolbyggnad som skall främja och stärka kontakten och gemenskapen inom skolan. Ledorden för arbetet med gymnasiet har varit MOD och KÄRLEK.

Läs mer

Utbyggnaden av Holavedsgymnasiet med hus E innebär att skolans elevantal kan ökas med ca 400 till totalt 1200 elever. Den nya byggnadens läge utmed stråket mellan befintliga skolbyggnader förstärker förbindelsen och kontakten dem emellan.

Som kontrast till de befintliga byggnadernas brokighet och upplösta volymer har hus E en tydlig och enkel form med egen identitet. En långsträckt betongask i två plan med 10 klassrum svävar på en transparant uppglasad bottenvåning med uppehållsytor, miniaula och administration. Aulan är även tänkt för externt bruk kvällstid.

Den utsträckta formen tydliggör stråkets riktning. Uppehållsytorna i bottenplanet har tre nivåer, som följer det sluttande stråket utanför. Golvnivåerna är sammanbundna med ramper och trapparrangemang som berikar den sociala ytan med naturliga sittplatser.

Huset passas in i den vackra, etablerade och varierade naturen så att den lämnas möjligast orörd ända fram till fasad och sammanhanget och kopplingen till platsens park- och naturkaraktär bibehålls. Genom de generösa glaspartierna i bottenvåningen suddas gränsen ut mellan ute och inne.

Den exteriöra gestaltningen tar modigt avstamp i naturen genom bruket av naturliga material, som betong, glas och aluminium, interiört kompletterade med mjukare inslag av trä, gummi och linoleum.

Materialens naturliga karaktär och utseende blir en del av färgsättningen tillsammans med färgaccenter för att stärka rumsligheter och skapa en dynamisk miljö.

Stor omsorg och kärlek har ägnats åt valet av material, deras uttryck och utseende liksom åt utformningen av detaljer och möten mellan olika material. Nämnas kan matrisen som elementen gjuts mot för att ge betongfasaden en horisontell vågformad relief eller de exponerade träklädda betongytorna i interiören.

Hus E är ett av Nyréns långsiktiga engagemang i Tranås där flera av kontorets kompetenser samverkar – arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och stadsplanering.

Fakta
Team:
Uppdragsansvarig
Anna Karin Fallan
Handläggare
Anna Mistry Bergbom
Medverkande arkitekter
Kjell Jansson, Maite Sanchez, Lowa Sundh, Per Sundberg
Medverkande inrednignsarkitekter
Molly Möller, Ulrika Nero
Medverkande landskapsarkitekter
Olle Lenngren, Rebecka Deutsch
Planeringsarkitekter
Emma Pihl, Mårten Espmarker
År
2016, 2018
Kontaktperson