">In english

HK60

kontor i Sickla

HK60 är ett nytt kontors- och handelskomplex i Sickla Köpkvarter. Projektet är en om-och tillbyggnad av de kulturmärkta hus som uppfördes som huvudkontor för Atlas Copco AB på 1950- och 60-talet. Den nya anläggningen utökas genom tillbyggnaden till ca 7500 m2. Nyréns roll i uppdraget har varit att som arkitekt för såväl hus, inredning som för landskap ansvara för gestaltningen samt projektering av lokaler, byggnader och omgivande mark.

Läs mer

HK60 är beläget i Sickla Köpkvarter och den del av Sickla Industriområde som skyddats i detaljplanen med q i enlighet med PBL. Detta innebär att områdets grundläggande funktionella tydlighet och struktur skall bevaras och nya byggnader utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. Befintliga byggnader inom HK60 är skyddade genom bestämmelser i detaljplanen vilket inneburit att dokument för antikvarisk egenkontroll tagits fram och utlåtande från byggnadsantikvarie föregått bygglovet.

De sk A- och B-husen har totalrenoverats och åtgärder har gjorts för att skapa större sammanhängande och mer tidsenliga lokaler genom omfattande ingrepp i de befintliga husens stomme. A-huset har byggts på med fyra nya kontorsvåningar och den befintliga ”kungsvåningen” på B-huset rivits och uppförts på nytt med en helt ny konstruktion trogen ursprunget. Förutsättningarna i den befintliga detaljplanen har bl a inneburit att befintliga hus ändrats med krav på varsamhet samtidigt som den befintliga höghusdelen efter ombyggnad blir Sicklas högsta byggnad. Projektet beräknas vara färdigt i början av 2013.
Intill HK60, i direkt anslutning, projekterar kontoret dessutom för det nya verksamhetshuset “Gertrud”. De två byggnaderna bildar mellan sig ett nytt stadssammanhang i form av nya gatu- och torgrum i det s.k. Hesselmans torg.

Atlas Copco flyttade 2011 till nya lokaler tillsammans med Atrium Ljungberg i kontorshuset “Evert” längre söder ut i Sickla industriområde. En byggnad som idag utgör en viktig del av Sickla Köpkvarter som Nyréns Arkitektkontor också ritat.

Projekttyp
Fakta
Ansvariga arkitekter
Jörgen Åström, Ola Nilsson
Landskap
Bengt Isling
Inredning
Eva Nyberg, Kristina Jentzen, Karin Klevemark
Beställare
Atrium Ljungberg
Fotograf:
Sten Jansin / Måns Kärnekull
År
2013