">In english

Gjutmästaren 6 och 9

Pripps tidigare bryggeriområde

Strukturplan och förslag till utformning av offentliga platser 

Vid Norra Ulvsunda i Bromma planerar Stockholm stad för en större omvandling av det äldre industri- och handelsområdet till en ny och sammanhängande stadsdel. Den nya stationen för tvärbanan och det strandnära läget vid Bällstaviken skapar goda förutsättningar för att stadsväven kan utvecklas i detta område. Nyréns har i ett nära samarbete med fastighetsägaren S:t Erik Markutveckling och Stockholms stadsbyggnadskontor tagit fram förslag till strukturplan och utformning av de offentliga rummen såsom gator, parker, torg och promenadstråk.

Viktiga aspekter som den historiska kulturmiljön, grönytetillgång och tillgång till vattnet och strandzonen har analyserats och utgjort viktiga utgångspunkter för innehåll och gestaltning till förslaget. Den historiska lagerföljden och olika epokers användande av platsen, med bland annat lämningar av en hallbyggnad från järnålder och den mycket kraftfulla bryggerianläggningen från 1960-talet, har berikat arbetet med att skapa samtida offentliga platser.
Stommen i förslaget kopplar samman den nya stationen med Bällstaviken och en sammanhängande strandpromenad med flytande bastu, bad och bryggor. Trädplanterade gator och alléer följer Gunnar Martinssons huvudlinjer från utformningen av det tidigare Prippsbryggeriet. De tydliga stråken genom staden aktiveras med ett flertal parker, torg och platsbildningar som blir attraktiva målpunkter i kvarteret. En större aktivitetspark placeras centralt och kommer att fungera som både park och idrottsplats när verksamheter och skolor med idrottsinriktning etableras på platsen.

Läs mer

Strandpromenad med bastu
En bastu med bad och solbryggor placeras vid kajen som en ny målpunkt längs strandpromenaden.

Aktivitetsparken
Hjärtat i det nya kvarteret utgörs av en aktivitetspark som ska fungera som mötesplats för skolor med idrottsinriktning som planeras i området. Parken kommer även fungera som länk och stråk mellan olika delar i den nya stadsdelen.

Från vattnet
Strandpromenaden gestaltas omväxlande som grön naturstrand och rustik kajmiljö. En bearbetning och vidareutveckling av Gunnar Martinssons landskapsutformning kompletterar byggnader från det tidigare Prippsbryggeriet.

Järnvägsparken och entrétrappa
Vid Norra Ulvsunda station möts besökaren av en generös parktrappa som hanterar nivåskillnaderna och skapar ett tydligt entrémotiv till det nya området.

Illustrationsplan
Strukturplanen utgår från områdets historiskt strikta struktur men tillför nya länkar, samband, stråk, platser och torg där vattenkontakten och strandpromenaden utgör viktigt huvudmotiv för utformningen.

 

 

 

Projekttyp
Fakta
Arbetsgrupp
Bengt Isling, landskapsarkitekt (uppdragsansvarig), Jesper Fornander, landskapsarkitekt, Tobias Phersson, landskapsarkitekt, Nico van Gelderen, byggnadsantikvarie, Ingrid Frykholm, arkitekt, Andreas Säfwenberg, arkitekt, Sofie Unnersjö, landskapsarkitekt.
Beställare
S:t Erik Markutveckling
Projektledning
Svefa AB
År
2018-pågående
År
Pågående
Kontaktperson