">In english

Gasverket, Värtan

Stadsutveckling, industrimiljöer

Sedan 1997 arbetar Nyréns Antikvariska med stadsutveckling av industrimiljöer i förvandling. Byggnadsantikvariernas roll är att teckna områdets historia för att därigenom kunna identifiera det kulturhistoriska värde som den fysiska miljön erbjuder. Det antikvariska arbetet sker i form av antikvarisk kontroll såväl i planprocess som i byggprocess och med externa partners såväl som i samarbete med personer från Nyréns övriga discipliner. Exempel på områden vi arbetat och arbetar med är Atlas Copcos före detta industriområde i Sickla och Kvarnholmen, båda i Nacka, AGA på Lidingö och Televerkets verkstäder i Nynäshamn.

 

Läs mer

Från industri till stad, från gas till kultur

Gasverket i Värtan började byggas 1893 under ledning av dess chef Adolf Ahlsell enligt ritningar av Ferdinand Boberg. Gas utvanns genom torrdestillation av stenkol i retort-ugnar, den renades sedan i en komplex process som inrymdes i flera byggnader innan den mellanlagrades och pumpades ut i stadens gasnät. Gasframställningen gav upphov till en rad biprodukter – bland annat koks, tjära och ammoniak – vilket genererade verk för hantering av koks och en kemisk industri i anslutning till Värtahamnen där också råvaran stenkol lossades. Som en följd av teknikutvecklingen har äldre produktionsutrustning ersatts med nyare varvid bebyggelsen ändrats kontinuerligt.  Kolgasepoken tog slut 1971, då en avsevärt mindre anläggning för produktion av stadsgas genom spaltning togs i bruk. Många byggnader tappade sin funktion och användes mer extensivt medan andra revs.

I nära samarbete med Stockholms stad tog Nyréns Antikvariska 2009 fram en antikvarisk förundersökning för Gasverksområdet i Hjorthagen. Såväl före som efter det att Fortum lägger ner tillverkning och distribution av stadsgas vid Värtagasverket 2011–13 kommer förundersökningen att fungera som underlag vid områdets planläggning och vid enskilda ombyggnadsprojekt. Området ingår i det av Stockholms stad prioriterade stadsutvecklingsområde som benämns Norra Djurgårdsstaden.

Stockholms stad har genom förundersökningen ett underlag mot vilket framtida förslag och projekt i området kan prövas. Analyserna av områdets känslighet respektive tålighet ger en bild av områdets fysiska och antikvariska förutsättningar. Utifrån den kunskapen kan  befintliga kvaliteter tas tillvara och nytt liv ingjutas i området.

Aktuella förslag 2009 var dels att varsamt förvandla den äldsta gasklockan – byggd 1893 och ritad av Ferdinand Boberg – till ett hus för scenkonst, dels att genom ombyggnad nyttja de något yngre gasklockorna III och IV för bostad™s- respektive kulturella ändamål.
Nästa steg är att ta fram ett styrdokument för att ta tillvara, utveckla och långsiktigt förvalta områdets kulturhistoriska kvaliteter.

Projekttyp
Kontaktperson