">In english

Fröafallsskolan, Tranås

Lokalprogram och inplacering

Nyréns inredningsarkitekter fick i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka skolverksamheten i den befintliga byggnaden, från en 1-parallellig till en 2-parallellig skola, i ett utrednings- och lokalprogramsskede.

Skolan ska inrymma skolverksamhet med en kapacitet för totalt ca 425 elever samt lärare och personal. Verksamheten består av tre delar; undervisning från förskoleklass till årskurs 6, en undervisningsgrupp med särskilda behov och fritidshemsverksamhet för alla elever. De tre verksamheterna har olika krav för hur lokalerna ska var utformade för att de ska vara funktionella.

Läs mer

Bakgrund
Tranås kommun har gett Fröafallsskolan i uppdrag att ta emot fler elever i befintlig skolbyggnad. Utöver den befintliga byggnaden har skolan också fått tillgång till en lokal i nära anslutning.
Önskemålen från skolan är bland annat att lokalerna och utemiljön ska vara flexibla och planerade för samutnyttjande. Detta för att lokalerna ska kunna anpassas till ändamålsenlig användning och tillgodose framtida krav. Det är också viktigt att nuvarande långa och trånga korridorer i största möjliga mån försvinner så att de nya lokalerna i stället präglas av öppenhet och ljus.
Arbetet
Vi har utrett möjligheterna att utnyttja nuvarande lokaler med vissa tillägg och ombyggnader av skolan samt arbetat fram ett förslag för utökad skolverksamhet. Detta arbete har innefattat möte på plats med ansvarig rektor och representanter från verksamheten, kommun och fastighetsbolag.

Vårt förslag
Skolan inryms i en souterrängbyggnad med två våningsplan. Vi har visat på möjligheterna att utveckla de befintliga lokalerna med relativt få förändringar. Genom att skapa ett kommunikationsstråk rakt genom byggnaden och lägga till en hiss och trappa centralt beläget i huset binder vi samman våning ett och två.
Vi har samlat alla årskursers hemvister samt bibliotek på våning två. Detta är den nuvarande entrévåningen med direkt anslutning till skolgården. På våning ett finns utrymmen för personal och lärosalar för gymnastik, textil-, trä- och metallslöjd. Den nya trappan skapar rum för en ny central entré på våning ett. Entrén binder samman skolan med den angränsande byggnaden. Vi föreslår att denna byggnad byggs om för att rymma matsal, kök och lärosalar för teknik, bild och musik.

Läs om två av våra andra projekt i Tranås: Råsvägens äldreboende och Arena Tranås

Projekttyp
Fakta
Team
Eva Nyberg, ansvarig, Jenny Arensberg, handläggande
Area
ca 4 760 kvm
År
2016 - 2017