">In english

Entré Linné, Slottsskogen

Göteborg

Den nya entrén är ett koncentrat och en övergång från stenstaden till Slottsskogen. Passagen sker i form av en lummig parkentré som nyfiket lockar till den stora gröna stadsparken. Från hårt till mjukt. Från gata över parktorg. Mellan de inbjudande murarna. Under trädens lövkronor. Ut på pelousen som mjukt sluttar ner mot dammen. Där man kan andas ut i en gestaltad upplevelse av naturen.

Läs mer

Linnéplatsen upprättas som parktorg. Trafiken får stå tillbaka. Den cirkulära formen förtydligas. Platsen renodlas. Allt onödigt som inte hör till den viktiga parkentrén tas bort. De funktioner om hör till trafiken flyttas längre in på trafikytorna, en del kan placeras i byggnadernas bottenvåningar. Markytorna är hårdgjorda med ett trädskikt där så är möjligt att skapa. Exakt hur trafiken ska dras fram får bli föremål för framtida utredningar. I framtiden, vid en större omläggning av trafiken, kan parken utvidgas mer som visas i diagrammen. Detta kan göras utan att parken behöver byggas om.

Entrén till parken gestaltas med träd man kan se under och murar som man kan se över. Den blir trygg och genomsiktlig. En tydlig huvudentré. Ett tydligt utanför och innanför. Marken inne i parken dras upp mot muren. Träden kan både vara nyplanterade och sparade som fylls på eller sparas ut i uppfyllnaden. Muren dras vidare österut. En kiosk som vänder sig både mot parken och Linnéplatsen placeras in i muren.

Den skålade pelousen lutar svagt ner mot dammen som åter får en central ställning i parken. De träd som står fritt på gräsytan idag är sena tillskott i parken. De får flyttas eller tas ned för att skapa detta tydliga parkrum med rymd och gröna väggar. Något enstaka träd kan stå kvar på sin ursprungliga höjd.

Dammen som idag ligger skymd och djupt ner i förhållande till omgivningarna kan utvecklas med ytterligare dagvatten. Eftersom vattnet inte är rent tillförs en möjlighet med en plaskdamm eller ett annat typ av vatten. Minigolfen med sin byggnad skymmer denna möjlighet och får finna en annan plats i staden.

 Plan

Tvärsektion 

Längdsektion

Hisstorn och ramp knyter ihop Naturhistoriska museet med parken och staden

Diagram 1: rörelse rumslighet                                                                         Diagram 2: Etapper utvidgning 

 

Projekttyp
Fakta
Beställare
Park- och naturmarksförvaltningen, Göteborgs stad
Team
Bengt Isling & Tobias Phersson
Visualisering
Andreu Taberner & Molok Hyded
Kontaktperson