">In english

Eastmaninstitutet inredning

Folktandvårdens specialistavdelningar

Arbetet med inredningen och renoveringen av Eastmaninstitutet Folktandvårdens specialistavdelningar har varit ett spännande uppdrag där modern teknik och funktion möter en gammal kulturhistoriskt värdefull byggnad med lång historia och tradition.

Läs mer

Bakgrund
Eastmaninstitutet grundades 1932–36 av George Eastman, en amerikansk filantrop. Syftet var att ge alla barn under 16 år chans till tandvård. Eastmaninstitutet inrymmer idag Folktandvårdens specialistavdelningar.

Byggnaden är kulturminnesmärkt - skyddad enligt lag med bl.a. förvanskningsförbud, varsamhetskrav och underhållskrav och genomgick en kulturhistorisk värdering 2004. Den senare har utarbetat riktlinjer som ställer höga krav på varje förändringsverksamhet att bevara och återskapa miljöer enligt originalskick. Detta gäller både planlösning, material och kulörval.

Vårt uppdrag
Nyréns Arkitektkontors uppdrag har varit en fullständig ombyggnad genom varsam renovering och upprustning. Arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och antikvarier har arbetat tillsammans på kontoret.

Nyréns inredningsarkitekter har ansvarat för byggnadens invändiga färgsättning, planlösning och lösa inredning. Eastmaninstitutet har varit ett intressant projekt där vi med vår färgsättning förhållit oss till konstnären Einar Forseths stora muralmålningar och till den ursprungliga blå kulör som vi hittat på orginalutrustning och i tak. De flesta väggar har kulör, ett ställningstagande som bland annat utgår från det faktum att funktionalismen var betydligt mindre vit än vad vi tror idag.
Vi har inventerat och bevarat både fast formgiven inredning och utrustning samt lekredskap som varsamt rustats. Vi har lagt stor vikt vid väntrummen som ska rymma många patienter men också på administrativa lokaler med flexibla skrivplatser. Personalutrymmen har ägnats stor omsorg med en generös lunchmatsal som lätt kan byta funktion genom att vara en vilsam mötesplats under lunchpausen men också fungera för samling och fest.

Ett flertal möbler har specialritats. Byggnadens signaturmöbel är en prototyp av Yrjö Kukkapuro som har satts i produktion för projektet. Den förekommer omväxlande som pall och karmstol.

Orsak och tillvägagångsätt
Syftet med den aktuella ombyggnaden var att anpassa byggnaden till moderna och ändamålsenliga lokaler så att även Folktandvårdens specialistmottagning för vuxna kunde flytta in och dela lokaler med specialistmottagningen för barn som redan tidigare fanns här. Tack vare en kraftig utökning av antalet behandlingsrum från ca 43 till 61 rum genom effektivisering och samutnyttjande av ytor kan byggnaden långsiktigt fortleva som ett modernt centrum för tandvård.

Läs också om renovering och upprustning av Eastmaninstitutet här

Projekttyp
Fakta
Team
Karin Nyrén, ansvarig, Ernesto Garcia, handläggare
Foto
Björn Lofterud
År
2016
Kontaktperson