">In english

Duggregnet bostäder

Björkhagen Stockholm

Projektet Duggregnet har föregåtts av en längre detaljplaneprocess. Det krävdes ett helhetsgrepp över området för att det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska Bostäder skulle få en markanvisning av staden. Syftet med planen var att komplettera Björkhagens Centrum med bostäder och lokaler för verksamhet och service. En övergripande tanke är att öka attraktion och trygghet bland annat genom att omvandla dagens baksidor mot Malmövägen, bron och Helsingborgsvägen till nya framsidor med entréer till lokaler och bostäder. Närheten till tunnelbanan, Markuskyrkan samt grönområdena i Nackareservatet gör läget attraktivt.

Läs mer

Björkhagens Centrum har byggts ut med nya bostäder längs med Helsingborgsvägen. Kvarteret Duggregnet består av tre punkthus på 8 våningar med 64 hyreslägenheter. I punkthuset närmast naturreservatet är en förskola belägen på de tre nedersta våningarna. Mellan husen bildas mindre gemensamma gårdar som möter naturmarken, den gröna sluttningen söder om husen. Förskolans gård är planerad för lek och utevistelse med utgångspunkt från befintlig vegetation och topografi, så att en naturlig anslutning fås mot naturreservatet. Punkthusen är saxade i sidled och trappade i höjdled för att ge nätta mått, intressanta genomblickar, goda lägenhetskvalitéer och en accentuerad tydlig volymuppdelning.

Tillbyggnaden ligger i korsningen Malmövägen – Helsingborgsvägen. I gatuplanet får tillbyggnaden lokaler för t ex butiker. I det övre bro- och gårdsplanet finns verksamhetslokaler som är möjliga att adderas till befintliga lokaler i den anslutande lågbyggnaden om så önskas. Över dessa två våningar är tre bostadsplan placerade. Huset har entré från såväl gatuplan som broplan.

Husen är utormade så att de anknyter till den befintliga äldre centrumbebyggelsen och alla tak är gröna, klädda med sedum. Fasaderna är putsade släta utan utstickande takfötter eller fasaddelar. Balkonger är indragna som hål i fasadmuren med enkla pinnräcken och fönstersättningen är enkel. Punkthusens sockelvåningar med entréer och lokaler med högre våningshöjd är klädda i natursten. Tillbyggnaden och de lägre byggnadskropparna på punkthusen är putsade i vit kulör lika det befintliga höghuset. Punkthusens högdel är putsad i en grön kulör som ansluter mot grönskan i backen mot söder. 

De första hyresgästerna flyttade in hösten 2015.

Projekttyp
Fakta
Kund
Svenska Bostäder och Skanska
Foto
Åke E:son Lindman
År
2013, 2015
Kontaktperson