">In english

burLOVE

Skelettplan för Kronetorp i Burlöv

I maj 2014 offentliggjorde Burlövs kommun resultatet av den arkitekttävling som genomförts för Kronetorpsområdet vilket innebär att Nyréns förslag burLOVE skall ligga till grund för den framtida utformningen av den nya stadsdelen. Med vårt förslag burLOVE vill vi bidra till att utveckla Kronetorpsområdet som är en stor och viktig pusselbit i den intensiva utvecklingsregionen Malmö/Lund. Vår vision är att den nya stadsdelen Kronetorp ska bli den samlande stadskärnan i den framtida Burlövstaden, stadens hjärta!

 

Läs mer

I vårt förslag växer stadsstrukturen fram och kopplar samman stadens målpunkter såsom tågstation, handelsplatser, historisk gårdsmiljö och den nya stadsparken där badet får en central plats. En aktiv stadsloop skapas, där stadens liv kan utvecklas och frodas. Butiker, bostäder, caféer, kontor, kunskap och kultur intar hela stadsdelen och nya rum för upplevelser utvecklas efter hand. Det gröna temat ska vara levande i hela Burlövstaden och torg och platser utvecklas till stadens urbana gläntor.

Vi vill utveckla en struktur som självklart kopplar ihop Åkarp och Burlöv och som blir den naturliga länken mellan stadsbygd och landsbygd, en plats för det goda livet mitt i storstadspulsen!

Juryn anser att... "burLove är den skelettplan som bästa skapar de möjligheter till ett mångsidigt och spännande stadsliv som tävlingsprogrammet efterfrågar samt inrymmer de bestående kvaliteter över tid och den utvecklingsbarhet som juryn anser är särskilt viktiga i en skelettplan. Förslaget är mycket genombearbetat, mångfasetterat och uppvisar två nivåer i skelettet. Skelettplanen inrymmer det mest orienterbara, flexibla gatunätet, en väldefinierad och väl kopplad stadspark, informella bullerskyddade fickparker, små mötesplatser och starkast koppling till Burlöv Center samt stationen, som ugör en knutpunkt i förslaget. BurLOVE är det förslag som tar bärst hänsyn till befintliga förutsättningar, ger flest kvaliteter till både befintliga och nya Burlövsbor samt utgör grundstommen för det fortsatta detaljplanearbetet."

Förslaget är framtaget av Nyréns Arkitektkontor i samarbete med Sweco Infrastructure AB och NAI Svefa AB.

Projekttyp
År
2014