">In english

Brofästet-plusenergihus

Norra Djurgårdstaden

De två Plusenergihusen i kvarteret Brofästet är utformade med hög ambition vad gäller energiförbrukning, materialval och grönytefaktor. Projektet är ett resultat av en markanvisningstävling tillsammans med Botrygg.

Läs mer

Plusenergihusen är med sina gröna glasfasader av solcellspaneler starka karaktärer i kvarteret. Med inspiration från byggnader med glasfasader eller solcellspaneler är byggnaderna två olika individuella arkitektoniska gestalter men med likartad stomuppbyggnad.

Vi är övertygade om att god bostadsmiljö skapas genom välstuderade lägenheter med omsorgsfull utformning och kontakt med både park och utsikt. Projektets två bostadshus innehåller 53 lägenheter i varierade storlekar, flertalet vända mot två håll och med balkonger för samvaro. De 15 ungdomsbostäderna har franska balkonger mot söder.

Fasadmaterialet är av solcellspaneler, dessa i 50 % verkningsgrad. Balkongerna bidrar till byggnadernas karaktär och har en viktig skuggande funktion för att undvika övertemperaturer i de mycket välisolerade lägenheterna. Husen har varma bjälklag som möjliggör fönster ned till golv då inga radiatorer behövs. Solfångare täcker det ena taket för att generera värme till bergvärmeväxlarpumpen. Ört och sedum täcker det andra taket. 

Utgångspunkten för att uppnå energikraven i byggnaderna är ett tätt och välisolerat klimatskal, fönster med låga u-värden och att köldbryggor minimeras i konstruktionerna. Ytterväggarna har ett mått på 500 mm för att skapa utrymme för de bästa uppbyggnaderna ur energi- och ekonomisynpunkt. Komforten i lägenheterna tillgodoses delvis genom hög isoleringsnivå, skuggande balkonger, medveten projektering av värmetillförsel samt behovsstyrd ventilation. Enkla och användarvänliga  system för hyresgästernas individuella mätning för el, vatten och avfall inarbetas i projektet. Hållbar sophantering underlättas genom ljusa och lättillgängliga miljörum och anslutning till stadsdelens sopsugsystem.

Projekttyp
År
2014