">In english

Bro till vildmarken

konceptförslag för Vision Rotebro

Nyréns Arkitektkontor har skapat ett konceptförslag för en flytande bro mellan Rotebro och Törnskogens naturreservat på uppdrag av Sollentuna och Upplands Väsby kommun. Förslaget ingår i Vision Rotebro.

Läs mer

En gångbro till Törnskogens naturreservat sluter cirkeln och bildar en rekreativ superstruktur kring Rotebro och Bollstanäs där Edssjön, Edsån, Norrvikensjön och Törnskogen kopplas samman med en promenadväg. Huvudsyftet med bron är att skapa en länk till naturreservatet från Rotebrosidan och att erbjuda fler människor möjligheten att uppleva Norrvikens vattenrum. Ett annat syfte är att testa innovativa miljöåtgärder för vattenrening och att skapa habitat för fisk.

Förslaget skapar en tillgänglig och upplevelserik förbindelselänk mellan Norrvikens norra och södra stränder. Länken består av tre delar. Från den norra stranden, mot Upplands Väsby och Rotebro, utgår en upphöjd gångbro. Brospannet sluttar ner mot vattnet och tillåter genomfart av skridskoåkare, kajaker och mindre båtar.
När bron möter vattnet övergår länken till en flytande pontonbrygga. Den flytande gångbryggan utgör den längsta delen av stråket. Mot Törnskogen ansluter gångbryggan till strandkanten via en landgång.
Längs gångbryggan finns tre stycken flytande öar, små mötesplatser som erbjuder plats för vila, fikapauser, bad, fiske och möjlighet att grilla. Öarna är sidoordnade huvudstråket i syfte att skapa lugna och privata samlingsplatser.
Den föreslagna länken är gestaltad med ett stramt formspråk, där vattnet och skogen är huvudattraktionen. Målet är att bron inte ska skymma utblickarna över Norrviken mer än nödvändigt.
I samband med den föreslagna länken finns möjlighet att undersöka nya sätt att förbättra sjöns vattenkvalitet, med sikte på att minska övergödningen. Under gångbryggans flytelement monteras odlingsriggar för vandrarmusslor. Musslorna, som redan finns i Norrviken idag, filtrerar stora mängder vatten och kan förbättra vattenkvaliteten och siktdjupet .
Utöver detta finns möjlighet att skapa nya habitat för främst abborre, genom att lägga ut eller hänga upp risvassar under bryggan. Abborren kommer dessutom att söka sig till den skugga bryggan erbjuder.

Projekttyp
År
2016