">In english

Brf Broparken i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

2013 vann vi arkitekttävlingen om utformningen av HSB:s markanvisning inom kvarteret Brofästet i Norra Djurgårdstaden. Stockholms stad hade då utsett Norra Djurgårdsstaden till ett miljöprofilområde med höga ambitioner gällande arkitektonisk gestaltning och miljö. Detta tillsammans med HSB:s egna styrdokument blev viktiga utgångspunkter för vårt arbete med att ta fram ett tävlingsförslag. Vår och HSB: ambition har hela vägen varit att skapa fysiska förutsättningar för ett gott socialt liv i en ekologiskt hållbar stadsdel.

Läs mer

Foto från platsbesök augusti 2019.

Broparken har ett fint läge i anslutning till Husarviken och Nationalstadsparken i norr och den nya parken i öster. Tomtens läge och vår vision om en variationsrik stadsbyggnad innebar att vi föreslog en uppdelning av byggrätten i tre olika enheter eller hus. Vi har inspirerats av amerikanska och engelska ”townhouses”, där varje byggnad har ett unikt arkitektoniskt uttryck.

Fasadmaterialen och hantverkskänslan i det näraliggande gasverksområdet har inspirerat till hållbara och vackra fasadmaterial, tegel, stål, kalksten, Terrazzo, prefabricerad betong, granit, glas och trä.

Den övergripande invändiga gestaltningsidén i allmänna ytor, som huvudentréer och trapphus, bygger på att grövre ytor med struktur möter släta och reflekterande ytor och material. De olika byggnadernas utvändiga fasadmaterial fortsätter delvis in på entrérummets väggar som för övrigt består av i omålad slät ljus betong upp till tak. Som kontrast till betongen är lägenhetsdörrarna klädda i trä med vacker struktur och glans.
Den goda bostadsmiljön skapas genom välstuderade, ofta genomgående lägenheter. Vi har tagit fram planlösningar som tar vara på siktlinjer, utsikter och sollägen. Många lägenheter är vända mot två väderstreck och har generösa balkonger mot både gata och gård. Kalkstensgolvet i trapphuset fortsätter in i hallen och ger ett generöst intryck och en tydlig rumslighet. Köken är tänkta mer som möbler än vanliga kök. Detta åstadkommer vi genom att bänkskåp samt bänkskivor får en mörkare kulör och överskåpen en vit kulör, lika vägg.

Växter och planteringar fyller flera funktioner, som skydd och svalka när solen bränner, för fördröjning av nederbörd och avlastning av dagvattensystem, och inte minst för att skapa lummiga och levande utemiljöer. Förutsättningar för vegetation och grönska inom Broparken skapas genom att alla tak är helt eller delvis gröna. Det högst belägna är belagt med sedum och har solpaneler, det näst översta fungerar som biotoptak. Mellan dessa tak finns en, för alla boende, gemensam takterrass.

Den största utmaningen i arbetet med brf Broparken har varit att smälta samman alla komplexa krav från staden, HSB och våra egna ambitioner till en byggnad av hög arkitektonisk klass. En byggnad som ska bilda ramarna för ett fantastiskt liv för de boende och bli en viktig del av den framtida staden.

 

 

Projekttyp
Fakta
Antal lägenheter
62 st
Team
Dag Cavallius (ansvarig arkitekt), Oscar Pyk (handläggare), Aaron Nyrén, Maria Reuterhall.
Beställare
HSB Stockholm
Visualisering
Nyréns
Foto
Nyréns
År
2019
Kontaktperson