">In english

Blasieholmsudden

Nuläges- och värdebeskrivning

Nyréns byggnadsantikvarier har gjort nuläges- och värdebeskrivning av Blasieholmsudden i Stockholm med syfte att fungera som underlag inför detaljplanearbete samt att utgöra underlag till arkitekttävling om ett nytt Nobelcenter.

Läs mer

Rapporten redovisar på ett tydligt sätt Blasieholmsuddens kvaliteter och diskuterar platsens betydelse i tre sammanhang: som del av staden, som del av den representativa miljön kring Norrström och som en del av en f.d. hamnmiljö.

Värdebeskrivningen har sedan använts som utgångspunkt för konsekvensbedömning av de tre arkitektförslag som gick vidare till steg 2 i arkitekttävlningen. En konsekvensanalys utförs för närvarande av det vinnande, något modifierade förslaget.

Uppdraget har under tiden kompletterats med andra utredningar; konsekvenserna för det kulturhistoriska värdet vid en eventuell flytt av den gamla hamnbebyggelsen, samt en eventuell omdragning av kajen. Ett större uppdrag med projektledaransvar för olika underkonsulter och entreprenörer har varit en utredning om huruvida hamnbyggnaderna kan flyttas, hur de kan flyttas, vart de kan flyttas och kostnaderna därför.

Projekttyp
Kompetens
År
2015