">In english

Karlshamns innerstad

Bevarande- och utvecklingsplan

På uppdrag av Karlshamns kommun har Nyréns Arkitektkontor tagit fram en Bevarande- och utvecklingsplan som syftar till att underlätta ett bevarande och en utveckling av den värdefulla kulturmiljön i Karlshamns riksintressanta innerstad. Innehållet berättar, tillsammans med värderingen av bebyggelsen, om vad som är viktigt ur kulturmiljösynpunkt inom riksintresset med dess gator, kvarter och bebyggelse. Det berättar också om vilka förändringar som är möjliga.

Uppdraget är utfört av en projektgrupp på Nyréns bestående av arkitekter, antikvarier, landskapsarkitekt och planeringsarkitekt. Gruppen har, tillsammans och genom sina olika infallsvinklar, inventerat, analyserat och bedömt stadsmiljön i rutnätsstaden och formulerat rekommendationer för framtida utveckling. 

 

Läs mer

Dokumentet skall i första hand fungera som ett underlag för Karlshamns kommun i arbetet med bl.a. detaljplaner, vid fastighetsregleringar, förhandsbesked, bygglov och bygganmälan. Materialet ska även kunna användas av övrig offentlig förvaltning, fastighetsägare och allmänheten. Arbetet innefattar inventering, analys och värdering av befintlig planstruktur och bebyggelse samt visar på utvecklingsmöjligheter i staden.

Projekttyp
Fakta
Kund:
Karlshamns kommun
År
2010 - 2012