">In english

Bevarande- och förnyelseplan

Sigtuna

Nyréns kulturmiljö har tillsammans med Sigtuna kommun tagit fram en ny Bevarande- och förnyelseplan för de centrala delarna i Sigtuna. Planen ersätter den tidigare från 1986 och bygger vidare på dess principer för stadsutveckling, men med utökade delar avseende yttre miljö, Riksintressets beståndsdelar, principer för ljussättning med mera. Förhoppningen är att den nya planen ska vara ännu mer pedagogisk och matnyttig, och användbar för såväl kommunens tjänstemän, fastighetsägare och allmänhet.

Sigtuna är Sveriges äldsta stad, grundlagd när Mälaren fortfarande var en havsvik. Staden växte fram till 1900-talet mycket långsamt och strukturer ända från vikingatiden har bevarats i en omfattning som är mycket ovanlig. Arbetet har inneburit en totalinventering av samtliga fastigheter inom riksintresset med beskrivning av varje fastighets värdebärande karaktärsdrag, en karaktärisering av olika områden samt en uppdatering av riktlinjer och förhållningssätt för utveckling av staden. Syftet med Bevarande- och förnyelseplanen är att beskriva bebyggelsens kulturhistoriska värde, från det stora till enskilda karaktärsdrag, ge riktlinjer för bevarande och utveckling samt utgöra underlag för kommunens arbete med detaljplaner, fastighetsregleringar, bygglov och bygganmälan.

Läs mer

Projekttyp
Kompetens
Fakta
Arbetsgrupp:
Mattias Eklund (uppdragsansvarig), Fredrik Innerstedt, Anna Birath, Nicolas Philip (riktlinjer för ljussättning)
Fotograf:
Mattias Eklund
År
2019
Kontaktperson