">In english

Barnkonsekvensanalys

Lingvägens slut, Farsta

En barnkonsekvensanalys är ett effektivt verktyg, som kan genomsyra beslut och planering i många led, från internationellt överenskomna avtal till de beslut sam tas av tjänstemän i kommunen. Att utgå från ett barnperspektiv syftar på att utveckla verksamheter så att de tillgodoser barnens behov och inte låter ett vuxenperspektiv dominera.

I stadsdelen Farsta vid Lingvägens slut - mellan Hökarängen och Farsta Centrum - planeras nya bostäder på en skogsbevuxen höjdrygg som kallas för Samsöskogen. I samband med planeringen efterfrågade Stockholm stad ett underlag i form av en barnkonsekvensanalys, som visar vilka delar av skogen som har betydelse ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Avsikten var att använda resultaten som i ett tidigt skede i detaljplaneprocessen för området.

 

Läs mer

Barnkonsekvensanalysen tydliggör hur barn och skolpersonal rör sig och använder utemiljö i närområdet i allmänhet och i Samsöskogen i synnerhet. Kartläggning av alla relevanta aspekter, såsom skolor, målpunkter, fri yttillgång och förbindelser utformades efter ett omfattande fältarbete på plats och i omgivningarna. Personal på alla relevanta förskolor och skolor i närområdet samt ansvariga på stadsdelsförvaltningen intervjuades. Natur- och landskapsanalyser av skogspartiet och omgivningen kompletterade undersökningen genom inventering på plats och användning av stadens övergripande underlag.

Analysen visar att Samskogen är en viktig målpunkt för förskolebarn. Skogen ligger geografiskt rätt och ger en naturkänsla tack vare sin storlek, terrängform och vegetation som tilltalar barn och förskolepersonal. Vissa delar har dessutom höga natur- och landskapsvärden med tydlig ekologisk samband med omgivningen. En sammanlagd bedömning har lett till en detaljerad värdesättning av Samsöskogens olika delar.

Under hela projektet har ett nära samarbete förekommit med den parallellt arbetande plangruppen som gjorde det möjligt att planförslaget utvecklades i linje med barnkonsekvensanalysens slutsatser. Förslag till passande kompensationsåtgärder har också tagits fram och kommer att ingå i planprocessen.

År
2012
Kontaktperson