">In english

Arrheniushusen N, P och Q, tillbyggnad

Frescati, Stockholm

I direkt anslutning till befintliga Arrheniuslaboratoriet byggs nu NPQ-husen, med lokaler för forskning om marina ekosystem och botanik. I huset ska olika typer av ekosystem kunna simuleras och byggnaden är därför utrustad med växthus på taket och olika avancerade klimatkammare. I huset finns också laboratorier, kontor, seminarierum och en rund fristående hörsal.

Läs mer

Bakgrund
De så kallade Arrheniushusen består av flera huskroppar. Den första etappen byggdes för högre undervisning i kemi, den stod färdig 1973 och består av hus A, B och C. Arkitekt var Carl Nyrén på uppdrag av Byggnadsstyrelsen. Byggnaderna var de första i en serie likartade byggnader för naturvetenskapliga ändamål, samlade till ett komplex på norra universitetsområdet i Frescati. Arrheniushusen har byggts ut i flera etapper i snart 40 år. Byggnaderna karakteriseras av samma generella stomsystem och fristående synliga betongpelare. Den senaste etappen, blev klar sommaren 2010. Tillsammans bildar Arrheniuskomplexet en enhetlig och kraftfull arkitektur men där varje enskild etapp tillåtits ha en egen karaktär i form av olika detaljlösningar och tillägg såsom fönsterpartier, träpaneler, färgsättning, fläktrum, hörsalar med mera.

Byggnaden
De nya byggnaderna fortsätter i samma anda. De kommer att uppföras på parkeringsplatsen norr om hus D,  E och F i enlighet med den ursprungliga utbyggnadsplanen från 1970-talet. Under husen och den nya innergården byggs ett parkeringsgarage och utrymmen för teknik. De nya husen byggs ihop med befintliga husen D och E för att skapa bra kommunikation och flexibilitet mellan husen. Våningshöjderna blir därmed samma som i tidigare etapper, 3,3 meter. Till den ena byggnaden flyttar den sammanslagna institutionen Systemekologi och Botanik med laboratorier, konstantrum, växthus, kontor m.m.
Den andra är ett ”torrt hus” som på entréplan har en undervisningsdel med hörsalar, lärosalar, seminarierum och uppehållsrum för studenter. De tre övre våningarna är planerade för kontorsändamål men ännu inte programskriven för någon speciell institution.

Yttre gestaltning
Akademiska Hus mål är att byggnaden ska uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad klass silver. Det gör det karaktäristiska stomsystemet med sina utvändiga betongpelare inte går att genomföra p.g.a. alla energiförluster som de utstickande balkarna för med sig. Stomsystemet har därför omtolkats i den nya byggnaden. Byggnaden har en invändig stomme men där de forna yttre pelarna avtecknar sig i form av ett indrag i fasaden. En slags diskret spegling som respekterar men omtolkar det forna pelarsystemet. Pilastrarna är av rostfri stålplåt och delar upp den i övrigt horisontella huskroppen och ger den ett mer vertikalt uttryck. Greppet med indragen i fasadlivet möjliggör dessutom en integrering av takavvattningens stuprör i varannan pilaster i fasaden. Liksom i tidigare etapper arbetar vi med få men rena material i fasaden, såsom betong, rostfritt stål och anodiserad aluminium, vilka åldras vackert.

Läs mer här

Fakta
Kund
Akademiska Hus
År
2015