">In english

Älvsjö-Örby

Kulturmiljöanalys

Stockholm Stad har ett pågående programarbete för området mellan Älvsjö och Örby i södra Stockholm. Totalt planeras för 7000–10000 bostäder och ett stort antal arbetsplatser. Som underlag för programarbetet har Nyréns Arkitektkontor tagit fram en kulturmiljöutredning för motsvarande område. Arbetet har bedrivits i en grupp bestående av byggnadsantikvarie och landskapsarkitekter.

Läs mer

Området består av ett stort landskapsrum där två dalgångar korsar varandra, i den ena går Huddingevägen och i den andra Magelungsvägen. Dalgångarna inramas av skogsklädda höjder. I och vid dalgången ligger förutom trafiklederna så vitt skilda företeelser som Stockholmsmässan, villabebyggelse, järnvägar, idrottsanläggningar och kulturhistoriska miljöer som Älvsjö gård.

Syftet med analysen är att beskriva områdets historiska framväxt och tydliggöra vilka kulturvärden som finns på platsen. Den ska utgöra ett stöd i förändringsarbetet och möjliggöra att kulturhistoriska kvaliteter följer med in i framtiden.

Området har tidigare brukats som jordbruksmark och i norra delen fanns även en sjö. Analysen visar att det i landskapet fortfarande finns gott om avläsbara spår från den tidigare markanvändningen och det äldre kulturlandskapet och att många värden fortfarande går att uppleva på plats. Analysen är rikligt illustrerad med fotografier och analyskartor vilka beskriver och tydliggör detta. I utredningen ingår även en analys av områdets känslighet och tålighet för ändringar.

Läs mer på Stockholms stads projektsida

Projekttyp
Fakta
Team
Urban Nilsson, byggnadsantikvarie, Nico van Gelderen och Maria Engström, landskapsarkitekter
År
2016
Kontaktperson