">In english

Alby kolonipark

"Bodla i parken"

Markanvisningstävlingen för bostäder vid koloniområdet i Alby är nu avgjord. Tillsammans med SHH Bostäder vann vi med förslaget "Bodla i parken" och idén om det goda kolonilivet.

Tävlingsområdet ligger några hundra meter öster om Alby centrum och tanken är att det ska bli minst 230 nya bostäder runt ett befintligt koloniträdgårdsområde. Med Albysjön i fonden, närhet till odling och grönska och med station och centrum något kvarter bort, kan nya Alby Kolonipark bli den unika platsen för det goda livet.

Läs mer

I det vinnande tävlingsförslaget har vi haft ambitionen att fånga möjligheterna på Albys villkor, glimtarna av grönskan finns kvar även då de nya byggnaderna tagit plats. Den betydelsefulla odlingen kan bevaras och utvecklas vidare på nya sätt, där många olika nya unika bostäder med liten täppa eller odlingsbalkong kan växa fram. Väl omhändertagna stråk, platser och parkrum kan ge Alby den trygga stadsmiljö som stadsdelen så väl behöver.

Förutsättningarna för tävlingen var att odlingsytorna ska bevaras och det ska vara en attraktiv plats att vara på. Bebyggelsen ska ansluta till omgivningen på ett bra sätt och det ska vara en plats där det är enkelt att bo och leva med cykel. I det vinnande tävlingsförslaget får de nya bostäderna möjlighet till egen odling, både i mindre och större skala, på egen täppa eller på odlingsbalkong. Mindre gemensamma växthus inordnas i gårdsrummen för parkvillorna. Samordning för kompost, uthyrning av redskap, kanske ett litet Dahlia-hotell, möjligheterna är många då temat är tydligt och förutsättningarna mycket goda. Men även gränser respekteras, privata zoner är tydliga, såväl trädgårdar, gårdsrum som koloniområdets yttre gräns.

Koloniparkens nya byggnader följer i höjd platsens topografi, med de lägre byggnaderna ner mot sjön och med de högre som trappas upp mot centrum. Byggnadernas asymmetriska former används på olika sätt, tydliga gavelmotiv mot gata och plats, eller mot varandra som i ett samtal. Entréer riktas mot befintliga platsbildningar och stråk. En enkel form upprepas men roteras. På detta sätt skapas en variation när man rör sig i gatunivå trots att husen är lika. Tryggheten längs med gaturummen och promenadstråken ger möjlighet till möten och sociala kvalitéer i vardagen. Vår amition är att det nya området ska skapa ett mervärde för Albyborna, för de som flyttar hit, men också att boende i södra Alby vill ta morgonpromenaden genom parken eller längs med Kolonigatan på väg till jobbet.


Tävlingsjuryns motivering: ”Ett mycket väl genomarbetat förslag som på ett intressant sätt tar upp intentionerna i stadsbyggnadsidén samtidigt som en ny gestaltning tillförs. Till sin skala och karaktär är förslaget väl avvägt och innehåller en blandning av olika byggnadstyper. Det tar hand om hela området och ger det en ljus och tydlig inramning. Anslutningen till koloniområdet är omsorgfullt gjord med en ny platsbildning som blir den nya entrén till koloniområdet. Antalet odlingslotter blir i stort sett detsamma, eftersom ytterligare odlingslotter har föreslagits. Förslaget är väl genomarbetat ur social, ekologisk och ekonomisk synpunkt. Bidragslämnaren kan visa mycket goda förutsättningar att genomföra projektet.

A very fine piece of architecture, helt enkelt!”

Projekttyp
Fakta
Projektteam
Sonia Andersson, Arkitekt MSA, Hanne Nilsson, Landskapsarkitekt MSA, Mae Rickardsson, Arkitekt MSA, Åsa Samuelsson, Arkitekt SAR/MSA, Anna Carlsson, Arkitekt SAR/MSA, Emma Carlbom, Byggnadsingenjör SBR och Ingrid Wingård, konsult Arkitekt SAR/MSA
År
2017, Pågående