">In english

Aktion Miljon

Om Miljonprogrammets inneboende potential

Nyréns vill fokusera på miljonprogrammets inneboende potential och skapa märkbar förändring i samhället. Vi samlar våra projekt och gemensam kunskap under paraplyet Aktion Miljon och fokuserar på delaktighet, ett levande centrum, renovering och livet mellan husen.

 

Läs mer

I år har det gått femtio år sedan riksdagen röstade igenom den största statliga satsningen någonsin på bostadsbyggande. Bostadsbristen i landet var akut och målet var att bygga  hundratusen nya bostäder per år i tio år. Under miljonprogrammet byggdes en fjärdedel av Sveriges nuvarande bostadsbestånd över hela Sverige - från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Projektet präglades av storskalighet och massproduktion.

Nu står miljonprogrammets byggnader inför stora behov av renovering, upprustning och förändring. Samtidigt ökar segregeringen i våra städer. Den förväntade livslängden mellan rika och fattiga stadsdelar skiljer sig med flera år. Tillgången till arbete, utbildning och ett hälsosamt liv är väldigt olika beroende på var man bor. Inte sällan är det i Miljonprogrammen utanför de centrala delarna av staden som människor mår sämst.

Vad är resultatet av en fysisk struktur, av infrastruktur och skala, av materialval och proportioner? Vi som arkitekter, planerare och landskapsarkitekter kan bidra till att minska segregeringen mellan olika stadsdelar och öka livskvaliten inom stadsdelar. Det är vi på Nyréns helt övertygade om och jobbar för!

Delaktighet - Designdialogen är vårt viktigaste processverktyg för att involvera invånarna i processen och ge dem möjlighet att påverka utvecklingen i den egna stadsdelen. Vi har arbetat med dialogprocesser i många år, och utvecklar ständigt metod och process beroende på situation och uppdragets karaktär.

Ett levande centrum - Vi betonar vikten av en levande, lokal kärna som har all den service som behövs för människorna som bor i stadsdelen. Bottenvåningarna i bostadshus och centrumbyggnader är generellt underutvecklade och eftersatta. Men de innehar en potential till ett hållbart vardagsliv och en levande och trygg gatumiljö.

Renovering -Att renovera slitna bostadshus är viktigt inte bara ur energisynpunkt utan framför allt för att förbättra ofta akut eftersatta boendemiljöer utan att hyrorna för den skull chockhöjs så att de boende tvingas att flytta.  I många fall kan man finansiera upprustning genom nybyggnation för att också skapa bostäder som kompletterar det befintliga beståndet och läker stadsstrukturer.

Livet mellan husen -Lika viktigt som byggnaderna är de offentliga rummen såsom gårdar, parker och stråk. Miljonprogramsområden är oftast rika på grönska, men bearbetningen är storskalig och kan upplevas som en otrygg miljö. Vi ser här en stor potential att skapa trygga platser som uppmuntrar till lek, aktiviteter och möten!

Läs mer om vårt arbete i Alby här!

Läs om vårt arbete med Tingstorget i Alby här!

Läs mer om vårt projekt i Bergsjön här!

Läs mer om vårt projekt Kroksbäck här!

Läs mer om vårt engagemang i Dream Challenge här!

 

Aktion Miljon på Almedalen 2015
Nyréns Arkitektkontor deltog med flera programpunkter under Almedalsveckan 2015. Här kan du se vårt seminarium Aktion Miljon som hölls i Arkitekturträdgården. Arkitekterna Sara Göransson och Sara Norås inledde där ett samtal om arkitektens ansvar när det gäller att bryta segregation och isolering. Tillsammans med några kollegor diskuterade de frågor som: Hur stark är arkitekturens kraft?  Hur mycket är egentligen en fråga om samhälleliga strukturer? Varför vill vi inte integreras?

Tillsammans med Madeleine Opira, chef och grundare för A Million Minds,  Cathrine Holgersson, VD, Gavlegårdarna, Johanna Axelsson, landskapsarkitekt och projektledare för fastighetsutveckling på Botkyrkabyggen samt Victoria Percovich Gutierrez, projektledare från Innovationsplattform Malmö Sydost, följde sedan ett samtal kring miljonprogrammet och om hur man kan frigöra dess inneboende potential.

Se seminariet här!

 

 

Projekttyp
År
Pågående