">In english

AGA:s huvudkontor

LIdingö

Under tidigt 1900-tal flyttade AGA till Lidingö och utbyggnaden av Dalénumområdet påbörjades. AGA:s etablering var en utgångspunkt för det moderna samhällsbyggandet på ön. Företaget bekostade bl.a. Lidingöbanan samt byggde arbetar- och tjänstebostäder i Dalénums närområde. Dalénums bebyggelse har genom åren anpassats efter AGA:s verksamhet. Industriområdet är ordnat i ett strikt rutnät och bebyggelsen karaktäriseras av tillkommande produktionsbetingade byggnader från olika arkitekturstilar med början från tidigt 1910-tal fram till sent 1970-tal. Områdets olika typer av industribyggnader erbjuder en spännande variation av byggnadsstrukturer och stilar.

Framtidsvisionen för Dalénum är en levande stadsdel med plats för både arbete, service och boende. Inom området kommer också att finnas utrymme för fritid och rekreation. Färdigutbyggt kommer det att finnas ca 1000 arbetsplatser och ca 1000 bostäder med blandade upplåtelseformer.

Idag finns en mängd olika företag i området. Den stora hyresgästen är fortfarande AGA.

 

Läs mer

Byggnaden var ursprungligen verkstadsblock för tillverkningsindustri, byggda med amerikanskt rationalistiskt fabriksbyggande som förebild. Här tillverkades bl.a. de berömda AGA-fyrarna. Husen är byggda med en bärande pelarstomme, upp till fyra meters våningshöjder och fria ytor med stora fönsterytor. 
Under årens lopp har lokalernas användningsområde ändrats från industri till kontor. Under tidigt 1980-tal förändrades byggnaderna. Fasaderna fick mindre fönsterytor och plåtklädda bröstningar. Invändigt byggdes cellkontor med låga innertakshöjder. Lokalerna upplevdes som oattraktiva och mörka. 

Byggnaderna var dock ur arkitektonisk antikvarisk synpunkt i grunden bra och relativt oförstörda. Ett gott exempel på tidig modern industriarkitektur som av många upplevs tilltalande tack vare sin robusthet, fina material och skala.
Den ursprungliga flexibla byggnadsstrukturen gjorde det möjligt att återta förlorade kvaliteter som större rumsvolymer och fönsterpartier. 

Bärande idéer och gestaltning
En självklar utgångspunkt för gestaltningen har varit att tillvarata och utveckla byggnadernas kulturhistoriska grundkvaliteter. Industrikaraktären har tydligt genomsyrat projektet genom god arkitektur men också med en ”rå” känsla i materialen.

Byggnadernas ursprungskaraktär återskapades genom att de gjordes stomrena och sanerades från bl.a. asbest så att endast den bärande pelarstrukturen, tegelfasaderna, befintliga trapphus och vissa hisschakt blev kvar. Viktigt var att de moderna tilläggen utformades självständigt arkitektoniskt, så att spännande möten mellan gammalt och nytt kunde skapas.

Byggnadernas innandömen rensades ut helt och ersattes av högre takhöjder, nya installationer och ny rumsindelning. För att få in mycket ljus i lokalerna valdes undertak mot fasad bort. Istället monterades akustikplattor direkt mot på bjälklagen med nedpendlad belysning av industrikaraktär. I mittstråken samlas installationerna och där placeras också pentryn, toalettpaket, konferens- och samtalsrum. Här finns schakt och platsbyggda väggar. Kontorsrum- och konferensrum består av flyttbara och för byggnaderna skräddarsydda modulväggar vilket medför en hög grad av flexibilitet. Lokalerna lämpar sig bra för hyresgäster i öppna kontorslandskap, men även arbetsrum eller en kombination av båda fungerar väl.

För att skapa en god logistik inom byggnaderna och framtida flexibilitet, byggdes ett nytt glasat atrium med trapp- och hisstorn på gården mellan de båda lamellerna. Från trapptornet ansluter en spång från varje våningsplan på mitten av byggnaderna. Detta ger möjligheten att dela in våningsplanen i varje huskropp på upp till fyra hyresgäster. Atriet har blivit ett nytt ljust mötesrum. Fasaden mot söder är helt glasad och mot flyglarna ansluter glastak, vilket medför att arbetsplatserna mot ljusgården blir ljusa.

Belysningen har också blivit en viktig gestaltningsfaktor. I atriet hänger ”rår” med scenbelysning och även hisstornet är ljussatt, vilket möjliggör en mängd olika ljussättningar och användningsområden för detta rum. Ventilation av atriet sker via tilluftsdon som är dolda i platsbyggda sittmöbler. 

De ursprungliga huvudentréerna var vända mot vattnet i söder. En ny huvudentré har skapats mot Agavägen i norr. I entréplan finns förutom arbetsplatser en konferensanläggning, kök och matplatser för AGA:s personal och vaktmästeri.

 

Projekttyp
Fakta
Team
Lotta Werner Flyborg, Katarina Marteleur, Karin Broms, Marianne Lodin, Jan Liedström, Pierre Vial, Anne Bexelius
Beställare
Lidingöstrand Fastighets AB c/o JM AB
BTA
11 516 kvm
LOA
8 084 kvm
År
2009