">In english

NYHETER

Nyréns har vunnit tävlingen för Malmös nya stadsdelspark i Hyllie!

2018-08-28

Nyréns, i samarbete med Ekologigruppen, har vunnit tävlingen för Malmös nya stadsdelspark i Hyllie. Förslaget visar hur parken med omgivande gaturum kan bli ett dynamiskt, grönt nav för stadsdelen, samlat kring platser för odling, kultur, skapande och naturfascination. Parken utformas i tre etapper med start i områdets norra del. Där föreslås bland annat ett kombinerat växthus/café/kulturell mötesplats – Parkens hjärta – med tillhörande fruktträdgård, soltrappa och ytor för odlingsexperiment. Tävlingsförslaget utgår från ett tydligt fokus på stadens och naturens föränderlighet och visar på möjligheterna att använda denna kraft för att åstadkomma höga biologiska värden och samtidigt sätta delaktighet och skaparglädje i centrum för parkupplevelsen.

Juryn skriver i sitt utlåtande: "Förslaget visar på styrkan med att skapa kvaliteter och aktiviteter tidigt så att parken kan börja användas och komma till nytta direkt. Samtidigt finns modet att låta delar av parken få vara lugna områden med träd och grönska som får växa fram på sikt. Parken är robust och har förutsättningar att utvecklas efter hand som Hyllie och världen förändras. Juryn anser därför att - Framtiden park är aldrig färdig - har bäst förutsättningar att möta Malmöbornas behov av en ny, stor och rekordgrön park”

I förslaget ges stor plats för medskapande och bemannade aktiviteter. På så sätt skapas engagemang på personnivå – parken blir en förankrad, gemensam plats för möten, kunskap och upplevelser. Aktiviteterna genomförs som en integrerad del i den kreativa skötseln och etappvisa utvecklingen av parken. Målsättningen är att bygga upp och lämna över ett välfungerande arbetssätt, samt etablerade samarbeten med stadens övriga förvaltningar och föreningsliv. Förslaget är på så sätt inte bara ett gestaltningsförslag, utan en färdplan till en levande och dynamisk stadsdelspark som innebär lika mycket omtanke för framtida evenemang, medskapande, tillfälliga ytor och vegetationens livscykler, som etableringsinstruktioner.

Parkens yta är totalt 64 000 kvadratmeter. I uppdraget ingår även utformning av en temalekplats, ytor för dagvatten och skyfallshantering, samt omgivande gaturum. Byggstart för etapp 1 beräknas våren 2020.

Nyréns visualiseringsstudio visar förslagets idé, se bilden ovan, för platsen kring Parkens hjärta, med soltrappan och dagvattenstråket i förgrunden. Det generösa växthuset med anslutande cafébyggnad blir en viktig mötesplats under alla årstider. Efter behov kan fler byggnadskroppar tillkomma och nya funktioner läggas till, på så sätt skapas ett myller av små och stora platser under ständig utveckling.

Läs mer om projektet och se hela tävlingsförslaget här:

Hyllies största park – Framtidens park är aldrig färdig

Läs även mer om projektet på Malmö Stads hemsida här
 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012