">In english

NYHETER

Dags för Designdialog i Tullinge

2017-09-01

Vi arbetar med pågående dialogprocesser på flera platser i Sverige. Just nu är vi på plats i Tullinge utanför Stockholm och förbereder för nästa steg i idéarbetet tillsammans med tullingeborna. Utifrån enkätsvar och bildprotokoll från workshops med skolelever och medborgare som genomfördes före sommaren har vi nu tagit fram tre scenarier. Under vecka 36-37 ska Tullingeborna tycka till om skisserna och utveckla scenarierna vidare! 

Idéveckorna är ett led i Botkyrka kommuns utveckling av centrala Tullinge. Målet med dialogarbetet är att visa vilka värden som ska värnas i ett levande lokalsamhälle som planeras att växa med minst 800 nya bostäder med tillhörande handel och service. Resultatet av dialogen kommer ställas ut senare i höst och blir ett viktigt underlag när en samrådshandling för centrala Tullinge sedan ska arbetas fram.

Bakgrund
Tullinge är den del av Botkyrka som under de senaste årtiondena haft den starkaste utvecklingen med mer bebyggelse och befolkningsökning. Att det byggts mycket har samtidigt fått många medborgare att känna tveksamhet till omvandling och utvecklingstakt. Regionens snabba befolkningsökning i kombination med nya infrastruktursatsningar som Södertörnsleden, Citybanan, Förbifart Tullinge och Förbifart Stockholm – kommer tillsammans med utvecklingen av Flemingsberg med forskning, universitet och kvalificerat näringsliv – att göra Tullinge ännu mer eftertraktat. Utmaningen är att utveckla och säkra Tullinges förutsättningar genom att på vissa platser säga ja till fler bostäder och arbetsplatser och i andra delar hålla tillbaka förändringstrycket för att slå vakt om stadsdelens identitet och kvaliteter.

Detaljplaneprogrammet planeras vara färdigt under 2018.

Läs mer om Dialog Tullinge här: Dialog Tullinge

Läs mer om Nyréns arbete med designdialog här: Nyréns Designdialog

 

Arkiv

2016
2015
2014
2013
2012