">In english

Kulturmiljöutredningar

Exempel på miljöer som behandlats i kulturmiljöutredningar och kulturmiljöanalyser de senaste åren: Kvarteret Snäckan vid Tegelbacken i Stockholm. Agrara miljöer i Nyköpings kommun, här Gärdesta-Ingemundsta. Stadsdelen Kärrtorp i Stockholm. Kulturmiljön och kulturlandskapet runt Brännkyrka kyrka i Älvsjö-Örby i Stockholm
 

På Nyréns samarbetar byggnadsantikvarier, landskapsarkitekter och stadsplanerare sedan flera år tillbaka med att karakterisera, analysera och värdera kulturmiljöer samt konsekvensbedöma planer. Tillsammans har vi stor erfarenhet av analys av kulturmiljöer i sin helhet: från enskilda hus och markplanering från olika tider till större strukturer såsom 1900-talets modernistiska stadsutbyggnad i ytterstaden som skett med det äldre agrara kulturlandskapet som grund.

Vi har bl.a. arbetat med stora utredningar för Gasverket, Slakthusområdet, Frihamnen-Värtahamnen-Loudden och Centralstationsområdet i Stockholm och SJ:s Centralverkstad i Örebro. Andra exempel är kulturmiljöutredningar och konsekvensanalyser för utvecklingen av Hammarbyhöjden-Björkhagen, Kärrtorp, Årstastråket, Älvsjö-Örby och Hagsätra-Rågsved. Vi arbetar återkommande med cityfastigheter och hjälpt Stockholms stad med riktlinjer för City. För Trafikverket har vi kartlagd kulturmiljön längs höghastighetsjärnvägen Ostlänken genom sydöstra Södermanland, förbi Nyköping. Därigenom har vi möjliggjort ett val av den spårlinje som ger minst påverkan på kulturmiljön. Vi har även skapat förutsättningar för att bedöma konsekvenserna för flera riksintressen och omfattande lokala kulturmiljövärden.

Kunskapsunderlag och processinriktat arbetssätt
Kännetecknande för Nyréns kulturmiljögrupp är vårt processinriktade arbetssätt och vår positiva syn på utveckling. Genom att tydliggöra, vikta och värdera olika kulturhistoriska kvaliteter kan vi utgöra ett konstruktivt stöd genom hela plan- och byggprocessen. Ett bra exempel på det är hur vi i samverkan med Stockholms stadsbyggnadskontor och arkitekter medverkat i att ta fram ett program för Södra Skanstull, vilket vann planpriset 2017. Vi har genom vår kombinerade utvecklingsvilja och professionella integritet högt renommé både hos våra beställare, hos kommuner och hos myndigheter. Det är av största betydelse för att de ska känna förtroende för bedömningarna avseende exempelvis påverkan på riksintresseområden, som kan vara direkt avgörande för en plans genomförande.

Vi kan erbjuda ett kvalificerat stöd som sakkunniga och rådgivare under hela plan- och byggprocessen. Vi tar fram de underlagsutredningar som krävs och kan fungera som ett aktivt bollplank under förslagsutvecklingen. Vi agerar självständigt utifrån vår kompetens, men kan samtidigt fungera som en integrerad part i arbetsgruppen. Genom att kunskapen finns med tidigt i processen finns möjligheten att ”göra rätt från början”, vilket betyder en snabbare och mindre kostsam process då onödiga omtag i sent skede kan undvikas.

Nyréns kulturmiljö är en flexibel grupp. Den är tvärdisciplinär och omfattar flera medarbetare och kompetenser. Kulturmiljöutredningar och konsekvensanalyser sker huvudsakligen inom en kärngrupp bestående av:
Anna Birath
Nico van Gelderen
Johanna Hadmyr
Mattias Eklund
Maria Engström
Urban Nilsson
Olga Schlyter
Linda Thörner
Maria Wannberg
Marcus Ängeby
 

Kulturmiljöanalys för Hagsätra-Rågsved i södra Stockholm. Kartan till vänster visar historiska spår efter det agrara kulturlandskapet. I kartan till höger bedöms kulturmiljöns känslighet och tålighet för ändringar i tre nivåer.

Siluett från kulturmiljöutredning för Centralstationsområdet i centrala Stockholm. Bilden illustrerar de många skiktningarna i stadens siluett sett från Skinnarviksberget och visar på relationen mellan höga offentliga byggnader och den lägre kvartersstaden.

Ortofoto ur kulturmiljöanalysen för Statens Järnvägars Centralverkstad. Området ligger centralt i Örebro och ska utvecklas från dagens verksamhetsområde till ny stadsdel.

Analyskarta från kulturarvsanalysen för Ostlänkens tredje paket genom Nyköpings kommun. Kartan visar det ålderdomliga vägnätet, kyrkan, byar och ensamgårdar i Tystberga socken tillsammans med viktiga vyer och siktlinjer.