">In english

Teaterparken, Telefonplan

Ny stadsdelspark i Stockholm

På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad jobbar vi med att utveckla naturområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen till en ny stadsdelspark. Antalet invånare kring Telefonplan kommer att växa kraftigt framöver, och därmed också behovet av parker och rekreationsområden. Naturmarken och arbetsområdet sträcker sig i en båge från Lurparken i nordost ner till Mellanbergsvägen söderut och består till stor del av brant kuperad terräng. Gångstråk och kopplingar ska utvecklas på ett sätt som bättre binder ihop omkringliggande områden samt skapar bättre förutsättningar för rekreation och orienterbarhet inom parken. Vi jobbar för att tillgängliggöra parken för fler människor med utgångspunkt i de befintliga naturkaraktärerna som vi kommer att jobba för att både förstärka och bevara. I parkens hjärta finns en amfiteater som rustas upp och utformas för att underlätta ett mer flexibelt användande under alla delar av året. Utgångspunkten i arbetet med utvecklingen av parken är ett omfattande dialogarbete som Stockholms stad utförde tillsammans med brukare och boende i området under våren 2019.

Project Type
Fakta
Team
Bengt Isling, Petra Lindeqvist, Maja Råby, Nicolas Phillip (belysning) och Tobias Phersson
Beställare
Exploateringskontoret Stockholms stad
Year
Pågående
Contact